Usnesení 5/2011


11.08.2011 07:14:44

Usnesení  5. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 2.8.2011

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání doplněný o bod k) Různé:
Bezúplatný převod pozemků Vlasty Ledvinové, Díly 7, dotčených výstavbou kanalizace do vlastnictví Obce Díly KN p.č. 2488/15 o výměře 187 m2 a 1596/3 o výměře 97 m2, oba v k.ú. Díly a schválení smlouvy týkající se převodu pozemků
Žádost Lubomíra Minaříka na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/126 v k.ú. Díly o výměře 129 m2 z důvodu přeplocení
Bezúplatný převod pozemků  ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce týkajících se komunikací a koupaliště
Schválení zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Díly – doplnění kanalizace“ na základě doporučení hodnotící komise
Zadání zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nových místních komunikací v obci Díly  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Antonína Jelínka  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Rozdělení obdržené odměny 40.000,- Kč za Cenu hejtmana Plzeňského kraje v soutěži „Vesnice Plzeňského kraje roku 2011“:
10.000,- Kč – občanské sdružení „Rodiče za hřiště“
10.000,- Kč – SDH Díly
10.000,- Kč – TJ Sokol Díly
10.000,- Kč – ostatní záležitosti kultury (paragraf 3399)   6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 7/2011 na pronájem přeplocené části obecního pozemku KN p.č. 1651/8 v k.ú. Díly  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Koupi pozemku KN p.č. 2488/9 v k.ú. Díly využívaný jako ostatní komunikace o celkové výměře 177 m2 za 100,- Kč/m2 od p. Petra Konopíka, Díly čp. 165  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Opravu Záměru č. 3/2011 – směnit a prodat část obecního pozemku KN p.č. 1854/8 (původně 1854/2) v k.ú. Díly za cenu 200,- Kč/m2 vedený jako trvalý travní porost (celková výměra: 99m2, směna: 17 m2, prodej: 82 m2) a Záměru č. 4/2011– směnit ideální polovinu pozemkové parcely KN p.č. 2488/18 původně (2251/1) v k.ú. Díly (17 m2) vedeného jako ostatní plocha využívaná jako ostatní komunikace za část obecní parcely KN p.č. 1854/8 (původně 1854/2) v k.ú. Díly vedený jako trvalý travní porost a to pouze v rozsahu 17m2. 6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 4/2011  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Nepodepsat mandátní smlouvu se společností Garanta CZ České Budějovice na přípravu projektové dokumentace z Programu rozvoje venkova: Osa 3 – obnova a rozvoj vesnic na zpracování územního plánu a projektovou a technickou dokumentaci   6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Upravené zadání územního plánu Díly  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Bezúplatný převod pozemků dotčených výstavbou kanalizace do vlastnictví Obce Díly KN p.č. 2488/15 o výměře 187 m2 a 1596/3 o výměře 97 m2 oba v k.ú. Díly ve vlastnictví sl. Vlasty Ledvinové   6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 8/2011 na pronájem přeploceného obecního pozemku KN p.č. 1532/126 v k.ú. Díly o výměře 129 m2  6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Společnost CHVaK Domažlice jako zpracovatele projektové dokumentace pro stavební zpracování akce „Díly – doplnění kanalizace“   6 pro  0 proti  0 se zdržel
 Nechat vypracovat zadání zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nových místních komunikací v obci Díly komunikace  pod OÚ od rod. domku  čp. 166 až k rod.domku čp.168, komunikace od MŠ k rod.domku čp. 164, komunikace od rod.domku čp. 45 k rod.domku čp. 19 a komunikace vedoucí k rod. domkům u bývalých st.statků dopravnímu projektantu Ing. Jaroslavu Rojtovi   6 pro  0 proti  0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 28.6.2011
 Plnění rozpočtu obce za I. pololetí 2011
 Žádost p. A.Jelínka na nevysazování vysokých stromů u kaple
 Specifikaci nákladů za právní pomoc poskytnutou advokátní kanceláří Mgr. J. Filipovou, Horšovský Týn
 Zprávu finanční komise o provedené kontrole dne 27.července 2011
 Stanovisko Ministerstva zemědělství ohledně nepřidělení dotace na akci „Díly – doplnění kanalizace“
 Neposkytnutí účelové dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011 na pořádání Dílské pouti
 Vyúčtování ceny vody za rok 2010 – provozovatel vodovodní infrastruktury v naší obci CHVaK Domažlice
 Přehled o činnosti veřejných knihoven okresu Domažlice
 Ústní zprávu o pronájmu objektu MŠ hokejovým klubem HC Klatovy

Pověřuje starostu:

 Podepsat kupní smlouvu s p. Petrem Konopíkem na koupi pozemku KN p.č. 2488/9 v k.ú. Díly využívaný jako ostatní komunikace o celkové výměře 177 m2 za 100,- Kč/m2
 Podepsat  smlouvu o bezúplatném převodu pozemků dotčených výstavbou kanalizace ve vlastnictví sl. Vlasty Ledvinové KN p.č. 2488/15 o výměře 187 m2 a KN p.č. 1596/3 o výměře 97 m2 oba v k.ú. Díly
 Vyrozumět MěÚ Domažlice, odbor výstavby a územního plánování s projednaným usnesením zastupitelstva obce ohledně změn v návrhu zadání územního plánu Díly
 K jednání s Pozemkovým fondem ČR pracoviště Domažlice o bezúplatný převod pozemků v lokalitě bývalých st.statků Díly
 Sepsat smlouvu s fi CHVaK Domažlice na zpracování projektové dokumentace pro stavební zpracování akce „Díly – doplnění kanalizace“

Pověřuje 2.místostarostu p. Františka Škultétyho:

 K jednání s dopravním projektantem p. Ing. Jaroslavem Rojtem na zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení nových místních komunikací

Zapsala         : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Miroslav Rýdl                ………………………………….

Antonín Jelínek                ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz