Usnesení 4/2011


08.07.2011 11:10:36


Usnesení z 3. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 30.5.2011


Zastupitelstvo obce Díly


Schvaluje :


Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání doplněný o bod l) Různé:
4/ Smlouva o poskytování právních služeb mezi Obcí Díly a AK Mgr.J.Filipové od 1.7.2011 do 31.12.2014
5/ Závěrečný účet za rok 2010 DSO Chodská liga Klenčí p/č. a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chodská liga Klenčí p/Č.
6/ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství Lazce za rok 2010    5 pro      0 proti    0 se zdržel
 Ověřovatele zápis p. Martu Volfíkovou a Františka Škultétyho
 ZO schvaluje návrh závěrečného účtu současně se zprávou o přezkoumání hospodaření obce a žádostí o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a metodickou pomoc a vyslovuje celoroční souhlas s hospodařením s výhradou a ukládá následující opatření k odstranění chyb a nedostatků: Bude důsledně dodržován zákon č. 250/2000Sb, §15, kdy plnění rozpočtu bude pravidelně kontrolováno, aby nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a Obcí Díly na úseku projednávání přestupků – zvýšení poplatku o 500,- Kč za jeden projednaný přestupek.  5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Oslovit navrhované firmy CHVaK Domažlice, Šumavské vodovody a kanalizace Klatovy a Vodohospodářský podnik Plzeň na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Díly – doplnění kanalizace“ 5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Vodovodní přípojku na parcelu č. 2484/1 v k.ú. Díly p. M.Jurčenkové, která si ji bude v plné výši hradit   5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Vyhlašuje Záměr č. 6/2011 na směnu  pozemku KN p.č. 2592 v k.ú. Díly o výměře 65 m2 ve vlastnictví zemřelých rodičů Eduarda a Anny Krutinových za část parcely KN p.č. 1532/116 ve vlastnictví Obce Díly o výměře 257 m2 (pouze 65 m2) po vyřešení dědického řízení
5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Ukončení členství ve Svazu místních samospráv ČR k 31.12.2010 a nezaplacení členského příspěvku za rok 2011   5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Program Dílské poutě 2011  5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Rozmístění kontejnerů na plast, papír a sklo  5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Záměr č. 5/2011 na pronájem a zvelebení části pozemku p.č. 1678/1 v k.ú. Díly jediným žadatelům p. Martinovi Sokolovi a p. Miloslavu Mazancovi   4 pro  0 proti  1 se zdržel
 Administrativní opravu Usnesení 3/2011 z 30.5.2011 v bodě 4/ zastupitelstvo obce schvaluje výkup parcel ZE PK č. 2488/1 o výměře 218 m2 a PK 1597/2 o výměře 118 m2 v k.ú. Díly ve SJM Zdeňka a Evy Kunešových, Díly čp. 14, kdy tyto parcely byly KÚ Domažlice přečíslována na p.č. KN 2488/14 o výměře 218 m2 a p.č. KN 2488/6 o výměře 118 m2 v k.ú. Díly   5 pro  0 proti  0 se zdržel
 S prodloužením Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Obcí Díly a Advokátní kanceláří Mgr. J. Filipové do roku 2014   5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Závěrečný účet za rok 2010 Dobrovolného svazku obcí Chodská liga Klenčí pod Čerchovem
a se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Chodská liga    Klenčí p/Č   5 pro  0 proti  0 se zdržel
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Odpadové hospodářství Lazce za rok 2010    5 pro  0 proti  0 se zdržel

 Bere na vědomí:


 • Kontrolu plnění usnesení ze dne 30.5.2011 5 pro 0 proti 0 se zdržel
 • Hlavní úkoly zastupitelstva obce na červenec – srpen 2011 5 pro 0 proti 0 se zdržel
 • Vypuštění bodů c) a d) z dnešního jednání ZO 5 pro 0 proti 0 se zdržel
 • Stížnost p. M. Volfíkové na neinformovanost o zastavení vody při konání hasičské okrskové soutěže v sobotu 28.5.2011 5 pro 0 proti 0 se zdržel
Pověřuje starostu:


 • Podpisem Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi Městem Domažlice a Obcí Díly
 • na úseku projednávání přestupků 5 pro 0 proti 0 se zdržel
 • K sepsání a uzavření Smlouvy o pronájem a zvelebení části pozemku p.č. 1678/1 v k.ú. Díly s pronajímateli p. M. Sokolem a p. M. Mazancem 5 pro 0 proti 0 se zdržel
 • K sepsání a uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb mezi Obcí Díly AK Mgr. Filipové do roku 2014 5 pro 0 proti 0 se zdržel
Zapsala : Květuše Konopíková …………………………Ověřovatelé zápisu : Marta Volfíková ………………………………….František Škultéty ………………………….


Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz