Usnesení 3/2011


03.06.2011 13:51:45

Usnesení z 3. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 30.5.2011

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání doplněný o bod l) Různé: 8. Vyhodnocerní nabídek na akci „Díly-propojení vodovodu část 1 a 2“
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Alenu Kabourkovou a Antonína Jelínka
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Přihlášku do soutěže vesnice roku 2011
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Výkup dvou parcel ZE PK č. 2488/1 o výměře 218 m2 a PK 1597/2 o výměře 118 m2 v kat. území Díly vedené na LV č. 89 ve SJM manželů Zdeňka a Evy Kunešových, Díly čp. 14 za cenu 100,- Kč/m2
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Na základě vyhlášeného Záměru č. 2/2011 prodej parcely KN p.č. 1854/5 v k.ú. Díly o výměře 594 m2 za cenu 200,-Kč/m2 vedené jako trvalý travní porost p. Janě Kreuzové,  Postřekov 247 s tím, že veškeré poplatky spojené s prodejem bude hradit kupující.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Změnu místa podnikání p. T. Volmanovi, Chodov čp. 210, 345 33 Trhanov na Díly čp. 75.
Dodatky č. 1 ze dne 1.1.2011 a č. 2 ze dne 10.5.2011 k nájemní smlouvě o provozování bufetu v sále OÚ Díly a pronájem nebytových prostor a zařízení v objektu OÚ Díly čp. 75 za účelem provozování hostince Tyrolka ze dne 31.12.2006.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 3/2011 na směnu a prodej části obecního pozemku KN p.č. 1854/2 v k.ú. Díly za prodejní cenu 200,- Kč/m2 vedený jako trvalý travní prost za  účelem trvalého přístupu k rodinnému domku čp. 41.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 4/2011 na směnu ideální poloviny pozem.parcely ZE PK p.č. 2251/1 v k.ú. Díly (17 m2) za část obecního pozemku KN p.č. 1854/2 v k.ú. Díly a to pouze v rozsahu 17 m2.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Přihlášku Obce Díly k registraci daně z přidané hodnoty s účinností od 1.6.2011
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 3/2011
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 5/2011 o pronájmu části obecního pozemku PK p.č. 1678/1 v k.ú. Díly vedený jako zahrada za cenu 1.001,- Kč/rok (část parku nad kulturním sálem OÚ Díly)
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 1.1.2009 mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemcem občanským sdružením „Rodiče za hřiště“
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Nové znění Nájemní smlouvy ze dne 1.1.2011 mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemcem p. Františkem Reinigerem, Díly čp. 68.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1.3.2009 mezi pronajímatelem Obcí Díly a nájemci Annou Kvičerovou a Hynkem Noskem.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 „Krizový štáb Obce Díly“ s účinností od 1.6.2011 ve složení: Vlastimil Anderle, Miroslav Rýdl, František Škultéty, Martin Sokol, Pavel Knopf, Petr Ježo, Květuše Konopíková, Pavel Řezníček a účelovou finanční rezervu ve výši 2.000,- Kč pro každý který rok.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Starostu obce p. Vlastimila Anderleho jako pověřenou osobu pro jednání s pořizovatelem nového územní plánu Díly – OVÚP při MěÚ Domažlice s účinností od 10.11.2010
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Změnu Usnesení č. 10/2010 z 31.12.2010, kdy nesprávně uvedený termín „cena stočného“ se nahrazuje termínem správným „cena vodného“
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Vyhodnocení nabídek, kdy schvaluje nabídku fy Petr Beneš, Klenčí p/Č. 255 na provedení vodního díla na akci „Díly-propojení vodovodu část 1.a 2.“ ve výši 242.500,- Kč
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bere na vědomí :

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 4.4.2011
 Hlavní úkoly ZO Díly na měsíc květen a červen 2011
 Rozdělení úkolů a kompetence 1. a 2. místostarosty od 1.6.2011
 Zápis o revizi a aktualizaci knihovního fondu Místní knihovny Díly za rok 2011

Ukládá :

 Vedoucímu stavební komise p. M. Sokolovi a místostarostovi p. F. Škultétymu zabezpečit propadlou propustní desku u pomníku padlých z 1. Světové války

Zapsala         : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Alena Kabourková                 ………………………………….

Antonín Jelínek                ………………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz