Usnesení 1/2011


15.04.2011 09:17:58

 

Usnesení z 1. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 22.2.2011

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání rozšířené o body uvedenými pod písm. m) – p)
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Alenu Kabourkovou
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Vyhodnocení hlavních úkolů vyplývajících z plánu rozvoje obce Díly za rok 2010
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Stanovení hlavních a dílčích úkolů na rok 2011
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 1/2011 na zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení a údržby vodovodu Štírovka na pozemkové parcele Obce Díly č. 1532/127 v k.ú. Díly
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dodatek č. 1/2011 ke smlouvy o poskytování finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti veřejnou link.dopravu na rok 2011
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Znění textu zápisu do kroniky obce Díly za rok 2010
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Prominutí poplatků za svoz a uložení TKO za rok 2010 a 2011 p. Petru Pajerovi, Díly čp. 35 do doby zkolaudování rodinného domku
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Finanční příspěvek ZO KSČM na pořádání oslavy MDŽ ve výši 1.700,- Kč
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Ukončení členství ve Spolku pro obnovu venkova ČR k 31.12.2010
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Přihlášku do Svazu měst a obcí ČR od 1.1.2011 s členským příspěvkem 2.200,- Kč/rok + 1,80 Kč/obyvatele
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Podporu nového projektu „Podpora projektové žádosti do programu Cíl 3 – Akční spolek Čerchov-struktura územního plánování 2014 s poplatkem 290,-EUR/rok
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Finanční příspěvek ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2011 ve výši 260.000,- Kč
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011 na akci „Dílská pouť2011“ ve výši dotace 52.000,- Kč
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 1/2011
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Výpověď Smlouvy o využívání informačního systému Virtuos uzavřenou s Plzeňským krajem  5 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Úhradu doložené faktury v plné výši za způsobenou škodu na osobní autě sl. Z.Müllerové padajícím kontejnerem na tříděný odpad
5 pro, 0 proti, 0 se zdržel

Bere na vědomí :

 Výroční zprávu OOP ČR o stavu bezpečnosti v naší obci
 Informaci Ministerstva zemědělství o zařazení žádosti „Díly-doplnění kanalizace“ do Seznamu akcí Programu 129180
 Zřízení nových webových stránek obce: www.obec-dily.cz

Pověřuje starostu :

 Podpisem Dodatku č. 1/2011 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti
 Podpisem dohody o finanční příspěvek organizátorům společenské akce MDŽ ve výši 1.700,- Kč
 Ukončit členství ve Spolku pro obnovu venkova k 31.12.2010
 Podepsat přihlášku do Svazu měst a obcí ČR s účinností od 1.1.2011
 K dalšímu jednání se SO CHL na podporu nového projektu „Podpora projektové žádosti do programu Cíl 3 – Akční spolek Čerchov“ – struktura územního plánování 2014
 Podpisem dohody o finanční příspěvek pro Centrum zdravotně postižených v Domažlicích ve výši 500,- Kč
 K jednání a koordinaci akcí se subjekty, které se budou podílet na organizaci a zajišťování programu dílské poutě v roce 2011
 Ukončit Smlouvu o využívání IS Virtuos
 K dalšímu jednání s poškozenou Zuzanou Müllerovou o finančním vyrovnání škody způsobené pádem kontejneru bez ohledu na uskutečnění plnění ze strany pojišťovny Kooperativa
 Prověřit stav prací na novém Územním plánu

Zapsala         : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Miroslav Rýdl                 ………………………………….

Alena Kabourková                ………………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                …………………

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz