Usnesení 2/2011


14.04.2011 07:47:24

Usnesení z 2. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 4.4.2011

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Martu Volfíkovou a p. Františka Škultétyho
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Záměr č. 1/2011 na zřízení věcného břemene spočívající v právu vedení a údržby vodovodu na poz. par. Obce Díly č. 1532/127 v k.ú Díly – Štírovky
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku Obce Díly za rok 2010
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Záměr č. 2/2011 – prodej pozemku p.č. 1854/5 v k.ú. obce Díly o celkové výměře 594 m2 za cenu 200,-Kč/m2 vedeného jako trvalý travní porost
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dočasně nevyhovět žádosti p. L. Mráze ml. o pronájmu pozemku p.č. 1499, LV 742
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující MŠ Klenčí p/Č. ve výši 68.676,- Kč
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující Masarykovo ZŠ v Klenčí p/Č. ve výši 28.416,- Kč
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2011 za žáky navštěvující MŠ Domažlice ve výši 6.079,- Kč.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Prominutí  poplatků za svoz a shromažďování TKO a náklady na spotřebu vody včetně stočného v místní prodejně potravin ZKO Sušice za rok 2011
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Finanční příspěvek ZO Českého svazu včelařů Trhanov ve výši 500,- Kč
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Příspěvek oddílu kuželkářek TJ Sokol Díly na pořádání dětského maškarního bálu ve výši 2.000,-Kč v roce 2011
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemku (místní komunikace) č. 2243/8 o celkové výměře 92 m2 a pozemku č. 2243/11 o celkové výměře 13 m2 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s firmou Naples Praha – hotel Sádek Díly se stanovenou cenou ve výši 5.700,- Kč/rok.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Smlouvu o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s restaurací Tyrolka se stanovenou cenou ve výši 2.280,- Kč/rok.
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Návrh změny rozpočtu č. 2/2011
7 pro, 0 proti, 0 se zdržel
 Změnu odměny 2.místostarostovi p. F. Škultétymu od 1.5.2011 ve výši 6.000,-Kč měsíčně.
6 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Bere na vědomí :

 Hlavní úkoly ZO Díly na měsíc duben 2011

Pověřuje starostu :

 Podepsáním Smluv na zřízení věcného břemene s uživateli vodovodu vedoucí po obecní parcele č. 1532/127 v kat.území obce Díly
 Podepsáním Dohod o úhradě neinvestičních nákladech na rok 2011 za žáky MŠ a ZŠ v Klenčí pod Čerchovem a v Domažlicích
 Podepsáním Smlouvy o bezúplatném převodu pozemku č. 2243/8 o celkové výměře 92 m2 a pozemku č. 2243/11 o celkové výměře 13 m2 s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových Praha, územní pracoviště Plzeň, odbor odloučené pracoviště Domažlice
 Podepsáním smluv o využívání systému zavedeného obcí Díly pro nakládání s komunálním odpadem s hotelem Sádek a restaurací Tyrolka

Zapsala         : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Marta Volfíková                 ………………………………….

František Škultéty                ………………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz