Usnesení zastupitelstva obce 8/2015


08.12.2015 08:56:05

Usnesení ze 8. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 23. 11. 2015
Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
1. Program jednání veřejného zasedání.
5 pro 0 proti 0 se zdržel
2. Ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Antonína Jelínka.
5 pro 0 proti 0 se zdržel
3. Zapisovatelku pí. Květuši Konopíkovou.
5 pro 0 proti 0 se zdržel
4. Přijetí účelové dotace z Plzeňského kraje ve výši 1.000.000 Kč na akci „Díly – doplnění
kanalizace – II. etapa“.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
5. Uzavření „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 34812015“ s PK.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl.Anderle Termín: 30. 11. 2015
6. „Smlouvu o dílo“ na akci „Díly – opravy místních komunikací po kanalizaci“ s fy Strabag
a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 ve výši 1 364 597,83 Kč bez DPH.
4 pro 0 proti 1 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
7. „Příkazní smlouvu“ na akci „Díly – opravy místních komunikací po kanalizaci“ s p.
Hafičem, Kovařovicova 228, Domažlice ve výši 15.300 Kč.
4 pro 0 proti 1 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
8. Uzavřít s Komerční bankou a.s., Na Příkopě 33/969, Praha dlouhodobý municipální úvěr ve
výši 1.700.000 Kč na opravy místních komunikací po kanalizaci a refundaci prostředků
akce zateplení budovy obecního úřadu s pevnou úrokovou sazbou.
4 pro 0 proti 1 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
9. Vyhlášení Záměru č. 7/2015 na pacht parcely č. 1616/2 o výměře 515 m² v k.ú. Díly.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 27. 11. 2015
10. Vyhlášení Záměru č. 8/2015 na pacht parcely č. 1614/2 o výměře 2.215 m² v k.ú. Díly.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 27. 11. 2015
11. Dodatek č. 1 k dohodě č. DOA-VF-34/2015 ze dne 14.5.2015 týkající se pracovnice
Jefrosinije Volfíkové Díly čp. 47.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
12. Vyhlášení Záměru č. 6/2015 na směnu části obecního pozemku KN p.č. 1678/1 o výměře
cca. 17 m² za stejnou část pozemku KN p.č. st. 445 oba v k.ú. Díly.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 27. 11. 2015
13. Vrácení faktury ve výši 5.180 Kč fy VEToP Staňkov (obec nebyla objednavatelem
provedených fakturovaných prací) a informovat manžele Pittrovi o dalším postupu.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
14. Sestavení komise, která se bude zabývat výpočtem a následnou fakturací občanovi za
kanalizační nebo vodovodní přípojku (výkopové práce po obecním pozemku).
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: F. Škultéty Termín: 30. 11. 2015
15. Proplacení faktury za technický dozor na akci “Díly – doplnění kanalizace – II. etapa“ fy
AB inženýring, Šeříkova 32, Plzeň ve výši 121.000,- Kč včetně DPH.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl.Anderle Termín: 30. 11. 2015
16. Proplacení faktury za zásahové kalhoty fy Petr Machar, Rumburských hrdinů 819, Nový Bor
ve výši 21.296 Kč včetně DPH.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
17. Rozpočtové opatření č. 7/2015.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
18. Panu V. Pavlíčkovi Díly čp. 115 vykácet uschlé stromy pouze na obecním pozemku p.č.
1532/157 vedený jako lesní pozemek.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
19. Nepovolit úpravu instalovaných obrubníků u rodinného domku č.e. 1 ve vlastnictví pí. Petry
Blažkové.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
20. Povolit pí. P. Blažkové vydláždění obecního pozemku betonovými dlažkami u rodinného
domku č.e. 1.
5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá: Vl. Anderle Termín: 30. 11. 2015
Bere na vědomí :
1. Kontrolu plnění usnesení z 12. 10. 2015.
2. Informaci o jednání s Obcí Postřekov ohledně průběhu převodu vlastnických práv –
pozemků u bývalých státních statků a okolí vodojemu.
3. Pozvánku města Rötz na adventní trhy, které budou zahájeny v sobotu 28. listopadu 2015.
Pověřuje starostu obce Vlastimila Anderleho:
1. Dodatečně podpisem „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 34812015“ s Plzeňským
krajem.
2. Dodatečným podpisem „Smlouvy o dílo“ na akci „Díly – opravy místních komunikací po
kanalizaci“ s fy Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 ve výši 1 364 597,83 Kč bez DPH.
3. Podpisem „Příkazní smlouvy“ na akci „Díly – opravy místních komunikací po kanalizaci“
s p. J. Hafičem, Kovařovicova 228, Domažlice ve výši 15.300 Kč.
4. Podpisem úvěrové smlouvy s Komerční bankou a.s., Na Příkopě 33/969 ve výši 1.700.000
Kč.
5. Dodatečně podpisem „Dodatku č. 1“ k dohodě č. DOA-VF-34/2015 ze dne 14.5.2015
týkající se pracovnice Jefrosinije Volfíkové Díly čp. 47.
Pověřuje 2.místostarostu obce Františka Škultétyho:
1. Sestavit komisi, která se bude zabývat výpočtem a následnou fakturací občanovi za
kanalizační nebo vodovodní přípojku (výkopové práce po obecním pozemku).
Vyhotoveno dne 27. 11. 2015
Zapsala: Květuše Konopíková ………………………………………
Ověřovatelé zápisu: Miroslav Rýdl …….……………………………….
Antonín Jelínek ………………………………..…….
Starosta obce: Vlastimil Anderle ………………………………………………

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz