Usnesení zastupitelstva obce 10/2014


09.01.2015 12:30:10

Usnesení z 10. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 24.11.2014

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání doplněný o dodatečně zařazené body jednání

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a p. Mgr. Petra Kuneše

5 pro 0 proti 1 se zdržel

 • zapisovatelku pí. Květuši Konopíkovou

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • fy Ing. Josef Rojt, Kozinova 235, Domažlice jako koordinátora BOZP na akci „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Díly“

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Rýdl Termín: 31.11.2014

 • jako nejvhodnějšího zhotovitele stavby akce „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v

obci Díly“ fy Silnice Horšovský Týn a.s. Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn s předpokládanou

cenou stavby 4.449.000,00 Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Rýdl Termín: 31.11.2014

 • cenovou nabídku p. T. Matějky, Zborovská 47, Plzeň na zhotovení bronzové pamětní desky padlým americkým vojákům ve výši 66.000,- Kč bez DPH a souhlasí s proplacením zálohy ve výši 60 % z celkové ceny do 7 dnů od podepsání „Smlouvy o dílo“

5 pro 0 proti 1 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

 • vyloučení uchazeče, který nedodal požadované náležitosti k nabídce na zhotovitele díla „Díly– doplnění kanalizace – II.etapa“

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Škultéty Termín: 31.11.2014

 • „Protokol o průběhu e-aukce: Díly–doplnění kanalizace – II.etapa“ a „Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky“ podané uchazečem Sdružení POHL Plzeň a CHVaK Domažlice ve výši 11.950.000,- Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Škultéty Termín: 31.11.2014

 • výstavbu komunitní pece na chleba v okrajové části pozemků p.č. 334 a 1633/2 v k.ú. Díly

5 pro 1 proti 0 se zdržel

 • nový jednací řád zastupitelstva obce Díly s platností od 24.11.2014

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

 • návrh rozpočtového opatření č. 8/2014

5 pro 0 proti 1 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

 • složení krizového štábu obce: Vlastimil Anderle, Miroslav Rýdl, František Škultéty, Mgr. Petr Kuneš, Pavel Knopf, Petr Ježo, Konopík Josef, Květuše Konopíková

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

 • složení redakční rady čtvrtletníku „Dílčák“ ve složení Miroslav Rýdl, Mgr. Vladimír Foist, Petr Konšel, Jana Kuželková, Miroslav Mazanec, Kateřina Škultéty

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Rýdl Termín: 31.11.2014

 • zamítnout využívání prostor fotbalového hřiště pí Šmídové pro výcvik psů od 1.1.2015. Pronájem objektu MŠ – na základě nového ceníku, který bude platný od 1.1.2015

4 pro 1 proti 1 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

 • využívání služebního telefonu pí A. Kabourkovou

5 pro 0 proti 1 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

 • proplacení faktury Probo, Nový Bor ve výši 22.304,- Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.11.2014

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení ze dne 9.10.2014
 • plán inventur obce Díly na rok 2014, které proběhnou od 1.12.2014 do 15.1.2015
 • zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zhotovitele díla „Díly – doplnění kanalizace – II.etapa“
 • oslovení tří firem na provádění technického dozoru při realizaci akce „Díly–doplnění kanalizace – II.etapa“
 • podanou stížnost na vtékání povrchové dešťové vody na soukromé pozemky pí P. Sýkorové, Díly 38 a okolních sousedů p. M. Kuželky a Ant.Kuželky Díly čp. 102, V. Ochotného st. a V. Ochotného ml. Díly čp. 43, manželů Z. a M. Volfíkových Díly čp. 66
 • nabytí účinnosti nového územního plánu obce Díly od 1.10.2014

Pověřuje starostu obce:

 • zajištěním inventarizací obecního majetku k 31.12.2014
 • podpisem Příkazní smlouvy s fy Ing. Josef Rojt, Kozinova 235, Domažlice
 • po uplynutí 15ti denní zákonné lhůty na odvolání podpisem „Smlouvy o dílo“ s firmou Silnice a.s. Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn
 • podpisem „Smlouvy o dílo“ s p. T. Matějkou, Zborovská 47, Plzeň
 • po uplynutí 15ti denní zákonné lhůty na odvolání podpisem „Smlouvy o dílo“ s vítěznou firmou Sdružení POHL Plzeň a CHVaK Domažlice
 • do 15ti dnů vyvolat jednání se zástupci Obce Postřekov a řešit stížnost pí Sýkorové, Díly čp. 38
 • průzkumem cen PHM u ostatních okolních čerpacích stanic

Pověřuje 2. místostarostu Fr. Škultétyho:

 • pokračovat v oslovení firem na provádění technického dozoru při realizaci akce „Díly–doplnění kanalizace – II.etapa“

Pověřuje zastupitele Mgr. Petra Kuneše:

 • domluvit se zástupci TJ Sokol Díly možnost použít vánoční výzdobu resp. osvětlení na túji stojící u kuželníku.

Vyhotoveno dne 1.11.2014

Zapsala : Květuše Konopíková ………………………………………

Ověřovatelé zápisu : František Škultéty ………………………………………

: Mgr. Petr Kuneš ………………………………..…….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………………………

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz