Usnesení zastupitelstva obce 11/2014


09.01.2015 12:25:51

Usnesení z 11. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 29.12.2014

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 

 • program jednání veřejného zasedání

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a pí. Radku Svitákovou

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • zapisovatelku pí. Květuši Konopíkovou

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • přebytkový rozpočet pro rok 2015, kdy závaznými ukazateli rozpočtu je odvětvové třídění –

paragrafy s předpokládanými příjmy ve výši 5.014.530,- Kč a předpokládanými výdaji ve výši

5.014.530,- Kč

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • fy Karel Abrhám-AB inženýring, Šeříková 32, Plzeň jako technický dozor na akci „Díly –

doplnění kanalizace – II. etapa“

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • revokaci (zrušení) usnesení č. 10/2014 z 24.11.2014 u projednávaného bodu 4, písm. c) o výběru

zhotovitele stavby na akci „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Díly“ firmu

Silnice Horšovský Týn a.s. Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • dalšího v pořadí zhotovitele stavby akce „Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci

Díly“ fy Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 s vysoutěženou cenou 7.928.707,- Kč včetně

DPH a s termínem dokončení prací nejpozději do 15.5.2015 a s termínem předání do 31.5.2015

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • cenu vodného na rok 2015 ve výši 19,85 Kč/m3

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Škultéty Termín: 31.12.2014

 • poplatek na rok 2015 ve výši 20,- Kč/m3 k tvorbě rezerv na obnovu vodovodní a kanalizační sítě

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Škultéty Termín: 31.12.2014

 • „Smlouvu o výpůjčce“ s fy GA Energo technik s.r.o. se sídlem Na Střílně AB, Plzeň – Bolevec

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • vyvolat jednání s fy Revenge a.s., Za Mototechnou, Praha 5 – Stodůlky na pořízení kontejneru

na separaci použitých oděvů

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : M.Rýdl Termín: 31.1.2015

 • rozpočtové opatření č. 9/2014

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • příspěvek ve výši 50.000,- Kč pro TJ Sokol Díly

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • příspěvek ve výši 70.000,- Kč pro SDH Díly

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro OS „Rodiče za hřiště“

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • příspěvek 2.000,- Kč pro Diecézní charitu Plzeň, sociálněterapeutická dílna sv. Josefa v Meclově

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • příspěvek ve výši 1.000,- Kč pro Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, základní

organizace Domažlice

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

 • příspěvek ve výši 500,- Kč pro Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, poradenské centrum

Domažlice

5 pro 0 proti 0 se zdržel Zodpovídá : Anderle Termín: 31.12.2014

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení ze dne 24.11.2014
 • informaci o zamýšlené výstavbě přístřešku pro obecní techniku
 • zprávu o návrhu rozpočtu ÚSO pro odpadové hospodářství Lazce H.Týn na rok 2015
 • zprávu o návrhu rozpočtu DSO Chodská liga Klenčí pod Čerchovem na rok 2015
 • zprávu o návrhu rozpočtu Svazku Domažlicko na rok 2015

 

 

Pověřuje starostu obce:

 • dodatečným podpisem „Smlouvy o dílo“ s fy Karel Abrhám-AB inženýring, Šeříková 32, Plzeň
 • dodatečným podpisem „Smlouvy o dílo“ s fy Strabag a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5
 • dodatečným podpisem „Smlouvy o výpůjčce“ s fy GA Energo technik s.r.o. se sídlem Na Střílně

AB, Plzeň – Bolevec

 • oslovit tři firmy na zpracování projektové dokumentace (přístřešek pro obecní techniku)

 

 

 

Pověřuje 1. místostarostu M. Rýdla:

 • k jednání s fy Revenge, a.s., Za Mototechnou, Praha 5 – Stodůlky na pořízení kontejneru na

separaci použitých oděvů

Vyhotoveno dne 8.1.2015

Zapsala : Květuše Konopíková ………………………………………

Ověřovatelé zápisu : Miroslav Rýdl ………………………………………

: Radka Svitáková ………………………………..…….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………………………

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz