Kronika – 2010


10.02.2011 18:32:27

Kronika  -  2010

Počasí

Rok 2010 začal silnými mrazy, napadlo asi 30 cm sněhu, byla silná námraza na stromech. V polovině ledna přišla obleva, kterou vystřídaly opět silné mrazy, námraza na cestách, sněhové vánice až do konce ledna. Největší mráz byl 27. ledna, kdy bylo naměřeno až -30 stupňů a i v naší obci byly velmi nízké teploty.V horní části obce napadlo až 60 cm sněhu, sněhové vánice a silné mrazy vydržely až do poloviny února a studené počasí pokračovalo až do poloviny března. Denní teploty již ale byly mírně nad nulou. Pak následovalo oteplení a do konce března roztál všechen sníh, kterého bylo velké množství. V dubnu bylo chladno, deštivo, koncem dubna došlo ke zlepšení počasí. V měsíci květnu byly snad jen 2-3 dny hezké, jinak bylo deštivo a zima. Měsíc červen začal až tropickými vedry, následovaly chladné, deštivé dny. Konec června a podstatná část měsíce července značné oteplení, sucho a téměř tropická vedra, poslední týden července klesly denní teploty až o 15 stupňů. Následovalo deštivé počasí, které vydrželo prakticky celý srpen. V severních Čechách byly velké zátopy. V září převládalo proměnlivé, dosti chladné a deštivé počasí. V druhé polovině září několik hezkých dnů „babího léta“, pak opět chladné mokré dny. Říjen byl z počátku studený, mlhy, od 10. pak několik hezkých slunečních dnů ale dosti chladno. Konec října až do poloviny listopadu bylo krásné podzimní počasí a bylo překonáno mnoho teplotních rekordů na mnoha místech republiky. Druhá polovina listopadu začala sychravým, deštivým a studeným počasím. První sníh napadl 23.listopadu. Během dvou dní napadlo až 20 cm, sněžení pokračovalo a v horní části obce napadlo až 60 cm sněhu. Na Mikuláše přišla několikadenní obleva a pak opět sněžení a silné mrazy. V noci ze 16. na 17. prosince bylo v Jizerských horách naměřeno -31,4 stupně mrazu. Sněžení a mrazy vydržely až do několika dnů před Štědrým dnem, kdy přišla mírná obleva. Na Štědrý den ráno byl mráz -3 stupně, v poledne pršelo a večer začalo sněžit. Do konce roku pak byly silné mrazy.

Obyvatelstvo

K prvému lednu 2010 měla naše obec 377 obyvatel. V průběhu roku se narodily 4 děti (Škultéty Matěj, Duba Daniel, Procházková Kateřina a Dudová Veronika), zemřelo 5 občanů (Anderlová Dorota, Anderlová Růžena, Marešová Dorota,, Šafařík Miroslav a Svačina Václav), k trvalému pobytu se přihlásilo 6 občanů (Anderlová Radomíra, Blahníková Anna, Blahník Petr, Krutina Stanislav ml., Krutina David a Krutinová Marie) a odhlásilo se z trvalého pobytu 5 občanů (Duba Daniel, Heranová Veronika, Kurachová Marie, Šafaříková Libuše ml. a Šimáčková Štěpánka. Ke konci roku má naše obec opět 377 obyvatel. Z toho je dětí do 15 let věku 44, žen 190 a mužů 186. Průměrný věk občanů naší obce je 42 let.
Obec zajišťuje rozvoz obědů ze základní školy v Klenčí pro 15 – 20 občanů denně. Jejich cena se zvýšila – pro vyjmenované skupiny ( důchodci, matky na mateřské dovolené, občané pobírající invalidní důchod, nezaměstnaní) na 54 Kč, ostatní 64 Kč. Za rozvoz zaplatila obec v roce 2010 31 000 Kč. Ke konci roku 2010 má naše obec 23 nezaměstnaných, evidovaných na Pracovním úřadě.
Letos poprvé připravilo Obecní zastupitelstvo setkání manželských párů, slavících zlatou svatbu. Sešly se na malém posezení se všemi členy Obecního zastupitelstva v hotelu Sádek. Tohoto významného životního jubilea se zúčastnili manželé Kapicovi, Vavříkovi, Mlezivovi a Volíkovi.
Na závěr malá vzpomínka na naše občany, kteří nás v tomto roce navždy opustili.
Paní Dorota Anderlová. Narodila se na Dílích jako nejstarší za 4 dětí, pracovala v zemědělství, nejprve v soukromém hospodářství, později na státním statku. Dlouhodobě se starala o nemocnou a nepohyblivou švagrovou Annu, později i o svého nemocného manžela. Žila velmi skromně a věnovala se především své rodině. Zemřela ve věku 88 let.
Pan Miroslav Šafařík. Narodil se na Poděbradsku v roce 1946. Vyučil se opravářem zemědělských strojů a absolvoval nástavbové středoškolské vzdělání. Do naší obce přišel po sňatku s dílskou občankou Libuší, se kterou prožil 43 let. Postavili si zde domek, vychovali dvě dcery. Převážnou část  svého života pracoval u státního statku Domažlice z počátku jako opravář, později pak jako vedoucí autodopravy a několik posledních let svého života jako prodejce stavebních strojů a těžké techniky. Vyznačoval se vysokou pracovní zodpovědností, pracovitostí a skromností. Měl zájem o dění v obci a aktivně se do toho dění zapojil. Zemřel ve věku 64 let.
Marešová Dorota. Narodila se v roce 1940 na Dílích, po vychození základní školy vystudovala pedagogickou školu a učitelskému povolání věnovala celý svůj život. Učila na školách ve Zbiroze, v Domažlicích, v Kramolíně, v Postřekově a nejdéle pak v Klenčí. Vychovala 2 děti. Zajímala se o dění v obci, především o kulturní život. Zemřela ve věku 70  let.
Anderlová Růžena. Narodila se v roce 1922 na Dílích ve mlýně. Celý svůj život pracovala v zemědělství. Byla svobodná, žila skromný život a nijak se v obci neprojevovala. Poslední roky života prožila v domě důchodců ve Kdyni. Zemřela ve věku 88 let.
Pan Václav Svačina. Narodil se ve Kdyni v roce 1943. Vystudoval gymnázium a střední lesnickou školu a celý svůj život pracoval v lesnictví, převážnou část jako vedoucí odbytu u Státních lesů v Trhanově, později jako samostatný podnikatel v oboru lesnictví. Se svoji ženou vychoval dvě děti. Jeho největší láskou byla práce v přírodě a myslivost. Zemřel ve věku 67 let.

Politický a veřejný život

V průběhu roku 2010 byly uskutečněny dvoje volby. Ve dnech 28. až 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Voleb se zúčastnilo 224 voličů což činí 68,1%. Nejvíce hlasů získala ČSSD (52 hlasů), ODS (42 hlasů),TOP O9 (41 hlasů), KSČM (27 hlasů), Věci veřejné (21 hlasů), Suverenita- blok J.Bobošíkové (18 hlasů), Zemanovci (18 hlasů), KDU-ČSL (5 hlasů, Strana zelených (5 hlasů) a několik dalších stran obdrželo po jednom hlasu.
Ve dnech 15. a 16. října se konaly volby do obecního zastupitelstva naší obce. Zvoleni byli: František Škultéty, Vlastimil Anderle, Martin Sokol, Miroslav Rýdl, Marta Volfíková, Alena Kabourková a Antonín Jelinek. Na ustavující schůzi byl zvolen starostou obce Vlastimil Anderle a místostarosty byli zvoleni Miroslav Rýdl a František Škultéty. Pro zajímavost uvedeme i finanční ohodnocení členů zastupitelstva. Starosta obce bude pobírat měsíční odměnu 13 000 Kč, 1. místostarosta 6 000 Kč, 2. místostarosta 3 000 Kč, člen zastupitelstva – předseda výboru 400 Kč a ostatní členové zastupitelstva pak  350 Kč.
Veškeré dění v obci řídilo až do ustavující schůze nově zvoleného Zastupitelstva obce, to je do 12. listopadu, Obecní zastupitelstvo, zvolené v komunálních volbách v roce 2006.  Toto zastupitelstvo svolalo celkem 9 veřejných zasedání, na kterých se zúčastnilo průměrně 21 občanů. Na těchto veřejných jednáních byly projednávány všechny otázky a problémy, které se týkaly chodu obce a jejího dalšího rozvoje.
V průběhu roku došlo i ke změně účetní obce. Paní Marie Heranová odešla k 1. květnu a na místo účetní nastoupila paní Květa Konopíková.

Hospodářský život

Hospodářský život v naší obci byl v roce 2010 zaměřen především na následující hlavní úkoly:
- vytvořit podmínky pro realizaci stavby Díly – doplnění kanalizace.
- zahájit přípravy na zpracování nového Územního plánu
- zajistit plnění úkolů, vyplývajících ze Strategického plánu dalšího rozvoje obce
Plnění těchto úkolů bylo hlavní náplní činnosti celého obecního zastupitelstva a všechny tyto úkoly se podařilo splnit.
Byly připraveny veškeré podklady pro podání žádosti o dotaci na akci doplnění kanalizace v obci, bylo zpracováno zadání na nový Územní plán, byla získána dotace na celkové opravy kapličky a jejího okolí a stavební práce na kapličce byly provedeny, byla upravena garáž na požární auto a na obecní traktor a byla provedena celá řada dalších prací k rozvoji obce a ke zlepšení jejího vzhledu. Jednáním s Obecním úřadem Postřekov byla provedena změna katastrální hranice  v prostoru bývalého státního statku ve prospěch naší obce.
V obci je 160 domů s číslem popisným, kde jsou občané trvale hlášeni v obci, jeden dům s číslem evidenčním jehož majitel je rovněž přihlášen k trvalému pobytu, 8 domů s číslem evidenčním a 36 domů s číslem popisným, které jsou vedeny jako chalupářské. V tomto roce byly zkolaudovány 3 rodinné domky (Krutinovi čp. 169, Mertlovi čp. 144 a Bahníkovi čp. 170).
Rozpočet obce byl po provedených úpravách v průběhu roku 3,777 mil.Kč příjmů a 3,481   mil. Kč výdajů a byl splněn. Na rok 2011 byl schválen rozpočet ve výši 3,382 mil příjmů a 3,382 mil. Kč. výdajů.

Úprava obce, doprava

V průběhu roku došlo ke zlepšení upravenosti obce a to nejen jejího středu ale i okrajových částí. Lze předpokládat, že po skončení úprav obce v okolí kapličky, na které byla získána finanční dotace, přispěje k celkové upravenosti a vzhledu obce. V dopravní obslužnosti obce nedošlo ke změnám, vzhledem ke zhoršení zimních podmínek bylo velmi náročné pracovně i finančně udržet sjízdnost místních komunikací a především pak komunikace do Klenčí.

Školství a kultura

Na úseku školství nedošlo ke změnám kromě opětného zvýšení poplatků, které musí být hrazeny z obecního rozpočtu. Mateřskou školu v Postřekově navštěvuje z naší obce 6 dětí a obec za to zaplatila obci Postřekov 53 030 Kč, mateřskou školu v Klenčí navštěvuje rovněž 6 dětí a obec zaplatila obci Klenčí 52 794 Kč. Základní školu v Postřekově navštěvuje 5 dětí a obec zaplatila obci Postřekov 61 255 Kč, základní školu v Klenčí navštěvuje 11 dětí a obec zaplatila 63 448 Kč, což znamená, že poplatek na jednoho žáka  v Postřekově je téměř dvojnásobný něž za žáka v obci Klenčí.
Kulturní a společenský život v obci navázal na předcházející roky. Začal již v zimním období hasičským a sokolským bálem, pokračoval pak velmi populárním dětským bálem a bálem pyžamovým a setkáním u příležitosti Mezinárodního dne žen. V květnových dnech kromě posezení u ohňů k přivítání 1. Máje, které se konalo na několika místech v obci, bylo opět vzpomenuto osvobození obce americkou armádou. U pomníčku u Dobré vody byla umístěna informační tabule o událostech z roku 1945 a za značné účasti místních obyvatel a delegace z velvyslanectví USA bylo na pietním aktu u místní kapličky a u pomníčku vzpomenuto obětí 2. světové války z řad místních občanů a 5 padlých amerických vojáků. Kulturní činnost vrcholila o dílské pouti, která byla především věnována 50. výročí založení TJ Sokol v naší obci. K tomu byla připravena  velmi zajímavá výstava, kterou za 9 dnů navštívilo 320 lidí z Dílů i širokého okolí. K tomuto výročí byla vydána hezká publikace, která velmi názorně a vyčerpávajícím způsobem popisuje bohatou a záslužnou  činnost tělovýchovné organizace v naší obci.. Ke kulturnímu životu přispěl i koncert hudby Hradní stráže, který se uskutečnil o pouti. V době předvánoční Obecní úřad opět připravil společenské setkání občanů, na kterém byli přivítáni 4  občánci, narození v naší obci v roce 2010, byl připraven bohatý kulturní program, občerstvení a hezká zábava. Na konci roku pak bylo opět společné zpívání u obecního vánočního stromku a silvestrovská zábava, kterou připravily sestry hasičsky.

Zábava a sport

O zábavu a společenský život v naší obci mají zásluhu především místní Sbor dobrovolných hasičů a Tělovýchovná jednota Sokol Díly. Jednotlivé zábavné akce organizované těmito složkami jsou popsány v předcházející části. Ve sportovní činnosti převládá především činnost kuželkářů, hokejistů, tenistů, kterou organizuje TJ Sokol a soutěže v hasičském sportu, které organizoval Sbor dobrovolných hasičů.

Na posledním veřejném zasedání obecního zastupitelstva bylo zhodnoceno celkové funkční období tj. činnost OZ od zvolení v roce 2006. Na základě těchto hodnocení bylo konstatováno, že končící Obecní zastupitelstvo ve své činnosti plně obstálo, vyvedlo obec z velkého zadlužení, získáním několika dotací umožnilo další rozvoj obce  a dluhově obec dále nezatížilo.

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz