Usnesení ZO 5/2013


31.10.2013 12:44:30

Usnesení 5. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 3.10.2013

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body jednání

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Martina Sokola

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • vrácení faktury obci Postřekov za náklady na provozování ČOV Postřekov v celkové výši 686.813,40 Kč (567.614,40Kč bez DPH)

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • proplacení nákladů na výměnu nefunkčních šoupat, rekonstrukce hlavní vodovodní přípojky a opravy kanalizační jímky ve výši 225.076,- Kč (186.012,- Kč bez DPH)

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • proplacení faktury za zhotovení projektových dokumentací kanalizačních přípojek pro územní řízení v celkové výši 32.065,-Kč (26.500,- Kč bez DPH).

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Záměr č. 1/2013 na pronájem obecního pozemku KN par.č. 1616/2 v katastrálním území Díly vedený jako orná půda o celkové výměře 515 m2 za cenu 1.001,- Kč/rok za účelem využití rekreace a jeho údržby.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • uzavření podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb. o obcích veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městysem Klenčí pod Čerchovem.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • poskytnutí ZŠ a MŠ Adélka Meclov část Mašovice neinvestiční příspěvek ve výši 10.000,- Kč za rok 2012

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku TJ Sokol Díly z rozpočtu obce v roce 2013 na nákup dvou Unimo buněk ve výši 15.000,- Kč

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • změnu rozpočtu č. 4/2013

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • zakoupení 100 ks potištěných šál; část za účelem dalšího prodeje a část pro reklamní účely pro potřeby obecního úřadu

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • pořízení nového dopravního značení 2x DZ A7a) – Nerovnost vozovky – odvodnění komunikace pod parkovištěm a směrových tabulí na křižovatce v Klenčí/Č a na Hamru pod Postřekovem

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • stát se členem Svazku Domažlicko od 1. 1. 2014 (Svazek českých měst a obcí v česko-bavorském pohraničním prostrou „Domažlicko“).

5 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení ze dne 30.7.2013

 • plán inventur pro rok 2013

 • jednání se zástupci SÚS PK a starostou městyse Klenčí p/Č.p.Ing.Karlem Smutným ohledně zimní údržby silnice Díly – Klenčí p/Č.

 • usnesení KÚ PK, ve kterém se určuje lhůta pro provedení kontroly využití výtěžku z veřejné sbírky k pořízení zhotovení pamětní desky se jmény padlých amerických vojáků a její instalace do 31.12.2014

 • 1.zasedání finančního výboru v roce 2013, které se uskutečnilo 2.října 2013

Pověřuje starostu

 • k vrácení faktury týkající se nákladů na provozování ČOV obci Postřekov ve výši 686.813,40Kč

 • podpisem smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí s městysem Klenčí pod Čerchovem.

 • k podpisu Dohody o hrazení podílu neinvestičních výdajů za rok 2012 s neinvestičním

příspěvkem ve výši 10.000,- Kč za rok 2012 – ZŠ a MŠ Adélka Meclov část Mašovice

 • k podpisu Dodatku č. 3/2013 o poskytnutí mimořádného neinvestičního příspěvku z rozpočtu obce v roce 2013 – TJ Sokol Díly

 • k jednání o osazení nového dopravního značení 2 ks DZ A7a) – nerovnost vozovky a směrových tabulí v Klenčí/Č a Hamru pod Postřekovem

Vyhotoveno dne 9.10.2013

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

Ověřovatelé zápisu : Miroslav Rýdl ………………………….

: Martin Sokol ………………………….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz