Usnesení ZO 3/2013


02.07.2013 05:55:46

Usnesení 3. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 27.5.2013

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body jednání: i) až m)

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Martu Volfíkovou

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • závěrečný účet obce Díly za rok 2012 bez výhrad, současně schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce Díly a vyslovuje celoroční souhlas s hospodařením obce Díly za rok 2012.

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Smlouvu o dílo na úpravu územního plánu obce Díly s Ing.Arch.K.Zochem, Plzeň

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podání žádosti o poskytnutí podpory při získání dotace na dokončení II. etapy „Díly- doplnění kanalizace“

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Dohodu o neinvestičních nákladech na školská zařízení s městem Poběžovice v celkové výši 26.361,- Kč

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • změnu dohody o zásadách využívání prostor obecního sálu s hotelem Sádek Díly

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • nákup a montáž hlásicího zařízení VDJ 12-7456-01 v hodnotě 69.476,- Kč bez DPH

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • výpověď „Smlouvy o pronájmu nebytových prostor“ s fy Maiva Holýšov k 1.5.2013 s tím, že k tomuto datu budou vyrovnány veškeré finanční dluhové závazky s obcí Díly

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • proplacení faktur od fy POHL a PB Stavby Plzeň na dofinancování akce „Díly – doplnění kanalizace“ – I. etapa v celkové výši 1.279.781,- Kč bez DPH

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • návrh na změnu rozpočtu č. 2/2013

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • povolení napojení splaškové kanalizace obce Nový Kramolín na ČOV Postřekov s tím, že částka podílu pro obec Díly bude projednána dodatečně resp. po setkání obcí Postřekov, Nový Kramolín, Díly a Chodská liga Klenčí p/Č.

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Smlouvu o zřízení věcného břemene s fy RWE GasNet, Ústí n/L.na zařízení „STL plynovod a přípojky včetně součástí“ na pozemcích č. 1656/1, 1680/16 a 1680/19 v k.ú. Díly s jednoráz. úhradou 500,- Kč.

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • mimořádný příspěvek ve výši 20.000,- Kč pro TJ Sokol Díly na nutnou opravu prostoru stavěcího zařízení v kuželníku

7 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 2/2013 ze dne 11.4.2013

 • pozvánku partnerského města Rötzu na pátek 31.května 2013 od 19,00 hod na tradiční domovský festival v rámci slavnostních dní setkání měst, obcí a krajů

 • stížnost p. M. Psutkové na přerušení dodávky pitné vody dne 22. května 2013

 • informaci správce sálu p. V.Buršíka o provedené kontrole plynového topení v sále OÚ

Pověřuje starostu

 • k podpisu Smlouvy o dílo s Ing. Arch. K. Zochem, Plzeň

 • k podpisu žádosti na Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí podpory při získání dotace na dokončení II. etapy „Díly – doplnění kanalizace“ ve výši 14 mil. Kč

 • k podpisu Dohody o neinvest. nákladech na školská zařízení s městem Poběžovice

 • k sepsání nové dohody o zásadách využívání prostor obecního sálu s hotelem Sádek Díly

 • k podpisu výpovědi „Smlouvy o pronájmu nebytových prostor“s fy Maiva Holýšov k 1.5.2013 bez výpovědní lhůty

 • k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene s fy RWE GasNet, Ústí n/L.

 • k sepsání Dodatku č. 2 k Dohoděo poskytnutí neinvestičního příspěvku zájmové organizaci z rozpočtu obce Díly v roce 2013

Pověřuje 2. místostarostu p. F.Škultétyho

 • k jednání s CHVaK Domažlice ohledně nákupu a montáží hlásicího zařízení VDJ 12-7456-01

Ukládá zastupiteli p. M.Sokolovi

 • podat na příštím veřejném jednání zprávu o vyřešení stížnosti p. M.Psutkové na přerušení dodávky vody ve středu 22.5.2013

Vyhotoveno dne 31.5.2013

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

Ověřovatelé zápisu : Miroslav Rýdl ………………………….

: Marta Volfíková ………………………….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz