Usnesení ZO 1/2013


02.07.2013 05:54:28

Usnesení 1. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 6.2.2013

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Antonína Jelínka a p. Alenu Kabourkovou

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • vyhodnocení hlavních úkolů zastupitelstva obce Díly za rok 2012.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • plán hlavních a dílčích úkolů zastupitelstva obce Díly na rok 2013.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • navrhovanou změnu dodavatele elektrické energie a plynu a navrhuje nového dodavatele energií fy EUROPE EASY ENERGY.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • zpracování energetického auditu p. Jiřím Boudou a podání žádosti o dotaci z Programu Efekt 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podat žádost o dotaci na zakoupení nového kotle na sál z Programu Efekt 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • splátkový kalendář osobního auta Dacia Duster v měsíčních splátkách ve výši 11.728,- Kč včetně havarijního pojištění.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podat žádost o dotaci na dovybavení dětského hřiště na Ministerstvo pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • koupi pozemků:

p.č. 1761/3 o výměře 69 m2 v kat.území obce Díly od Lenky a Vladimíra Foistových, Díly 20 v celkové výši 9.591,- Kč

p.č. 1532/181 o výměře 93 m2; 1532/182 o výměře 152 m2; 1532/183 o výměře 31 m2; 1532/184 o výměře 10 m2 v kat.území Postřekov od Ivany Kociánové a Tomáše Ledviny v celkové výši 13.300,- Kč

p.č. 1532/194 o celkové výměře 317 m2 v kat.území Postřekov od Marie a Zdeňka Machtových, Postřekov 192, v celkové výši 31.700,- Kč

p.č. 678/2 o výměře 2 m2, 1532/175 o výměře 240 m2, 1532/176 o výměře 19 m2 a 1532/177 o výměře 115 m2 v k.ú. Postřekov od p. Jany Steinbergerové, Postřekov 87 v celkové výši 37.600,- Kč

p.č. 1629/19 o výměře 23 m2 v kat.území obce Díly od p. Jakuba Kapice, Dobřany v celkové výši 2392,- Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • zřízení běžného účtu u České národní banky Praha

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Díly – doplnění kanalizace s fy POHL Plzeň, ve kterém v kapitole „6.- cena díla“ je původní cena díla 19.925.627,- Kč bez DPH změněna na 19.814.319,- Kč bez DPH.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč pro Centrum pro zdravotně postižené v Domažlicích

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • neposkytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč pro Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v Domažlicích

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč pro Poradenské centrum Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v Domažlicích

6 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 9/2012 z 27.12.2012

 • ústní žádost p. Tomáše Volmana – snížení nájmu provozu hospůdka Tyrolka

Pověřuje starostu

 • k podpisu kupních smluv – pozemky

 • k podpisu smlouvy o běžném účtu u ČNB Praha

 • k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo „Díly – doplnění kanalizace“ s fy POHL Plzeň

 • k podpisu darovací smlouvy s Centrem pro zdravotně postižené v Domažlicích

 • k podpisu darovací smlouvy s Poradenským centrem Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v Domažlicích

 • k podpisu žádosti o dotaci na energetický audit a pořízení kotle z Programu Efekt 2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Vyhotoveno dne 11.2.2013

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

Ověřovatelé zápisu : Antonín Jelínek ………………………….

: Alena Kabourková ………………………….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz