Usnesení ZO 2/2013


24.04.2013 07:12:36

Usnesení 2. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 11.4.2013

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a p. Martina Sokola

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • inventarizaci majetku k 31.12.2012 a návrh na vyřazení DDHM (SU 028) ve výši 48.750,50 Kč a materiál v pomocné evidenci ve výši 6.035,07 Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • text zápisu do obecní kroniky

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • povoluje účetní obce provést rozpočtové opatření při přijetí darů, příspěvků, grantů a dotací (transfér) v roce 2013

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • účetní závěrku za rok 2012

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • proplacení fakturované částky 50.000,- Kč za zpracování energetického auditu na budovu sál

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podání žádosti na KÚ PK z dotačního titulu „Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu“ na akci „Díly, památník padlým rodákům“

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podání žádosti na KÚ PK z dotačního titulu „Projekty obcí – část A) PSOV PK 2013“ na akci „Díly – rekonstrukce místní komunikace I.“

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Smlouvu o dílo s fy Maroušek Martin, Blatnice cp. 255 na provedení stavebních prací na akci „Česko – německá vyhlídka v Dílech“ v celkové hodnotě díla 471.104,- Kč s vyplacením zálohy ve výši 200.000,- Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • nájemné za hospůdku Tyrolka v Dílech od 1.1.2013 ve výši 6.000,-Kč za měsíc

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Smlouvu o výpůjčce s EKO-KOM Praha

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • proplacení celkové částky 35.511,- Kč včetně DPH fy Hawle Jesenice u Prahy

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Smlouvu o zabezpečování agendy požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“

s BEZPO Plzeň, pracoviště Domažlice

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Vnitřní směrnici, která stanovuje podmínky provozu služebního motorového vozidla Dacia Duster v obci Díly“ a cenu 4,- Kč/km při zapůjčení vozidla pro mimoslužební účely

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • změnu rozpočtu č. 1/2013

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • žádost o svolení k provedení úpravy vjezdu a vstupu na parcelu č. 2243/5 v k.ú. Díly manželů Šebestových

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Dodatek č. 1/2013 na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou ve výši 23.460,- Kč

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • koupi pozemku č. 1532/116 v k.ú. Postřekov o celkové výměře 188 m2 v ceně 100,- Kč/m2 od M. Ouřadové, Spáňov čp. 58

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • odměnu 5.000,- Kč pro hokejový oddíl HC Díly za vzornou reprezentaci obce

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • příspěvek na charitu partnerského města Rötz ve výši 200,- EUR

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • koupi potravinářského kompresoru MC 7523 ve výši 9.641,- Kč včetně DPH

6 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 1/2013 ze dne 6.2.2013

 • Nařízení města Domařlice č. 1/2013

 • výroční zprávu Policie České republiky, kraj.ředitelství policie Plzeňského kraje o stavu bezpečnosti v přiděleném okrsku -G- v roce 2012 (Díly).

Pověřuje starostu

 • k podpisu žádosti na KÚ PK z dotačního titulu „Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu“ na akci „Díly, památník padlým rodákům“ a v případě získání dotačního titulu k podpisu smlouvy s KÚ PK.

 • k podpisu žádosti na KÚ PK z dotačního titulu „Projekty obcí – část A) PSOV PK 2013“ na akci „Díly – rekonstrukce místní komunikace I.“ a v případě získání dotačního titulu k podpisu smlouvy s KÚ PK.

 • k podpisu Smlouvy o dílo s fy Maroušek Martin, Blatnice cp. 255 na provedení stavebních prací na akci „Česko – německá vyhlídka v Dílech“ v celkové hodnotě díla 471.104,- Kč

 • k sepsání nové nájemní smlouvy s Tomášem Volmanem, hospůdka Tyrolka s tím, že v nové nájemní smlouvě budou zakotveny podmínky bezproblémového pronájmu výčepu v sále.

 • k podpisu Smlouvy o výpůjčce se smluvním partnerem EKO-KOM Praha, ve které se řeší bezplatné zapůjčení nádob (kontejnerů) na plasty, papír a sklo

 • k podpisu „Smlouvy o zabezpečování agendy požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ s BEZPO Plzeň, pracoviště Domažlice

 • k sepsání odpovědi manželům Šebestovým ohledně žádosti k provedení zpevnění povrchu vjezdu a vstupu před novostavbou na parcele č. 2243/5 v k.ú. Díly

 • k podpisu Dodatku č. 1/2013 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní dopravou

 • k podpisu kupní smlouvy s paní M. Ouřadovou, Spáňov čp. 58

 • k sepsání dodatku Dohodyo poskytnutí neinvestičního příspěvku zájmové organizaci TJ Sokol Díly z rozpočtu obce Díly v roce 2013

Pověřuje 1. místostarostu

 • k podpisu smluv se spol. EUROPE EASY ENERGY Plzeň o dodávkách plynu a elektřiny do obecních budov včetně veřejného osvětlení

Ukládá starostovi

 • zažádat o bezplatné vypracování lesních hospodářských osnov MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí – státní správa lesů

Ukládá 1. místostarostovi

 • předložit začátkem roku 2014 informaci o výši ušetřených finančních prostředcích za energie

Vyhotoveno dne 18.4.2013

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

Ověřovatelé zápisu : František Škultéty ………………………….

: Martin Sokol ………………………….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz