Usnesení ZO 7/2012


10.01.2013 09:48:19

Usnesení 7. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 13.11.2012

 

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body jednání

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Antonína Jelínka

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • plán úkolů na měsíc listopad a prosinec 2012

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podání žádosti na dotaci z rozpočtové kapitoly 397-OSFA-Operace státních finančních aktiv ve výši 7.000.000,- Kč na MF ČR včetně jejího 10 % dofinancování z rozpočtu obce Díly

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 k zabezpeční místních záležitostí veřejného pořádku a o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích v obci Díly

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Díly

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • úplné zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2000 z 22.6.2000 o tvorbě, údržbě a ochraně zeleně na pozemcích vlastních nebo v užívání

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • proplacení faktury CHVaK Domažlice za výměnu šoupat ve výši 104.301,-Kč

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • koupi pozemků č. 1629/19 a 1629/27 v k.ú. Díly od p. Jakuba Kapice, bytem Sokolovská 1000, 334 41 Dobřany za 100,- Kč/m2 + daň

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Smlouvu o umístění zařízení č. SUZB/642/2012 s fy ČEZ Distribuce Děčín

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • návrh na změnu rozpočtu č. 6/2012

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • poskytnutí finanční částky 5.155,- Kč MAS Český les, kdy předmětem smlouvy byla úspěšná realizace projektru „Oprava kapličky a jejího okolí“

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • zamítnout přidělení finančního příspěvku na vydání knihy p. Marie Korandové „Dřevěný chlebíček od Čerchova“

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • pověřit kontrolní výbor obce Díly k přezkoumání závěrečného vyúčtování skutečných nákladů na výstavbu ČOV

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 6/2012 ze dne 27.9.2012
 • nabídku P.Šafaříkové k prodeji pozemků u rodinného domku čp. 134, které zasahují do místní komunikace č. 2233/1
 • žádost p. M. Novotného o povolení k hostování se zábavními podniky na naší pouti v roce 2013Pověřuje starostu p. Vl.Anderleho:
 • k podpisu žádosti o dotační titul z rozpočtové kapitoly 397-OSFA-Operace státních finančních aktiv „Intenzifikace ČOV“ ve výši 7.000.000,- Kč na investiční záměr „Díly – doplnění kanalizace“ a k podpisu smlouvy s MF ČR.
 • k dalšímu jednání s p. Jakubem Kapicem, bytem Sokolovská 1000, 334 41 Dobřany a podpisem kupní smlouvy
 • podpisem smlouvy o umístění zařízení č. SUZB/642/2012 s fy ČEZ Distribuce Děčín
 • k jednání s majiteli pozemků o výkupu, bezúplatném převodu nebo darování pozemků

a k jednání o změně katastrální hranice s obcí Postřekov

 

 

 

 

 

 

Vyhotoveno dne 19.11.2012

 

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

 

 

Ověřovatelé zápisu : Miroslav Rýdl ………………………….

 

 

: Antonín Jelínek ………………………….

 

 

 

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz