Usnesení ZO 9/2012


08.01.2013 08:57:39

Usnesení 9. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 31.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Martina Sokola

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • 2. variantu návrhu přebytkového rozpočtu na rok 2013, kdy hlavními ukazateli plnění jsou paragrafy.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • návrh vyrovnaného rozpočtu DSO Chodská liga na rok 2013

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • koupi osobního auta Dacia Duster od leasingové firmy Auto Hornát Plzeň s vkladem 112.315,- Kč a měsíčními splátkami 11.716,- Kč

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • změnu rozpočtu č. 8/2012

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • finanční příspěvek na rok 2013 ve výši 5.000,- Kč pro Diecézní charitu Plzeň – konkrétně pro dílny sv. Josefa Meclov

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 8/2012 ze dne 11.12.2012
 • zprávu o zamýšlené změně dodavatele energií
 • návrh na zpracování energetického auditu pro všechny obecní budovy
 • zprávu z Ministerstva financí ČR, ve které se vyhovuje podané žádosti obce Díly a poukazuje se

mimořádná investiční dotace ve výši 7 mil. Kč na účelově určenou akci „Díly-doplnění

kanalizace – I.etapa“.

 • zápis ze schůzky zástupců Chodské ligy a obcí Díly a Nový Kramolín o bezúplatném předání

ČOV do majetků obcí na vědomí

 

Pověřuje 1. místostarostu M.Rýdla:

 • k jednání s dodavateli elektrické energie o nejvýhodnější nabídce odběru el.energie
 • k jednání s fy Auto Hornát, Plzeň týkající se koupě osobního auta Dacia Duster
 • k jednání s auditorskými firmami zabývající se energetickými audity.

 

 

Vyhotoveno dne 4.1.2013

 

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

 

 

Ověřovatelé zápisu : Miroslav Rýdl ………………………….

 

: Martin Sokol ………………………….

 

 

 

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz