Usnesení ZO 8/2012


21.12.2012 10:39:08

Usnesení 8. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 11.12.2012

 

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 

 • program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body jednání

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a p. Martu Volfíkovou

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • navýšení ceny vodného na 17,17 Kč/m3 bez DPH s platností od 1.1.2013

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • příspěvek na činnost v roce 2013:

TJ Sokol Díly – 30.000,- Kč (vyúčtování použitých finančních prostředků k 30.11.2013)

Občanské sdružení „Rodiče za hřiště“ – 20.000,- Kč (vyúčtování použitých finančních prostředků k 30.11.2012)

SDH Díly – 70.000,- Kč

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s fy Sdružení POHL a BT STAVBY Plzeň, který řeší změnu termínu ukončení stavebních prací a předání komplexního díla „Díly – doplnění kanalizace“ I. Etapa. Ukončení stavebních prací do 30.11.2013 a předání komplexního díla do data 31.12.2013

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo s fy Sdružení POHL a BT STAVBY Plzeň, který řeší rozdělení stavebních prací na Etapy a upřesňuje rozsah a termín realizace Etapy č. 1. Termín ukončení Etapy č. I tj. stoky A, A3, A3-1, A1-3, A1-5, A1-6 a A-4 do 31.5.2013.

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo Západočeských komunálních služeb Plzeň ze dne 15.12.1999, ve které se ruší odstavec „cena“ v plném znění a nahrazuje se následujícím zněním: za práce, které jsou předmětem této smlouvy bude zhotovitel účtovat smluvní cenu 2.525,- Kč a DPH dle platných právních předpisů za jeden svoz s platností od 1.1.2013.

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • administrativní pomoc regionálnímu sdružení Šumava se sídlem ve Stachách ve výši fakturace 25.000,- Kč.

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • změnu rozpočtu č. 7/2012:

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • uzavření budoucí smlouvy č. 12_SOBS01_4120867419 s ČEZ Distribuce

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • uzavření dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP Domažlice

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 • žádost základní organizace včelařů Trhanov o poskytnutí příspěvku na podporu včelařsví v k.ú. Díly na rok 2013 ve výši 1000,- Kč

7 pro 0 proti 0 se zdržel

 

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 7/2012 ze dne 13.11.2012
 • informaci ohledně jednání převodu čističky odpadních vod do majetku obce od současného majitele Chodská liga Klenčí p/Č
 • průběh výkupu pozemků týkající se vodojemu a místních komunikací
 • zápis z jednání kontrolního výboru zastupitelstva obce Díly

Pověřuje starostu p. Vl.Anderleho:

 • k podpisu Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s fy Sdružení POHL a BT STAVBY Plzeň, který řeší změnu termínu ukončení stavebních prací a předání komplexního díla „Díly – doplnění kanalizace“ I. Etapa. Ukončení stavebních prací do 30.11.2013 a předání komplexního díla do data 31.12.2013.
 • k podpisu Dodatku č.2 ke smlouvě o dílo s fy Sdružení POHL a BT STAVBY Plzeň, který řeší rozdělení stavebních prací na Etapy a upřesňuje rozsah a termín realizace Etapy č. 1. Termín ukončení Etapy č. I tj. stoky A, A3, A3-1, A1-3, A1-5, A1-6 a A-4 do 31.5.2013.
 • k podpisu Dodatku č. 9 ke smlouvě o dílo Západočeských komunálních služeb Plzeň ze dne 15.12.1999, ve které se ruší odstavec „cena“ v plném znění a nahrazuje se následujícím zněním: za práce, které jsou předmětem této smlouvy bude zhotovitel účtovat smluvní cenu 2.525,- Kč a DPH dle platných právních předpisů za jeden svoz s platností od 1.1.2013.
 • k podpisu budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 12_SOBS01_4120867419 (připojení čerpací stanice na parcele p.č. 1929/2 v k.ú. Díly) s ČEZ Distribuce.
 • k podpisu dohody o partnerství k projektu Technologické centrum ORP včetně elektronické spisové služby ve správním obvodu ORP Domažlice.

 

 

Pověřuje 1. místostarostu M.Rýdla:

 • k jednání s fy Maiva Holýšov ohledně snížení měsíčního nájemného za umístění IT zařízení na budově OÚ Díly ve výši 1.000,- Kč

 

 

 

 

Vyhotoveno dne 19.12.2012

 

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

 

 

Ověřovatelé zápisu : František Škultéty ………………………….

 

 

: Marta Volfíková ………………………….

 

 

 

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz