Usnesení ZO 6/2012


09.10.2012 07:10:29

Usnesení 6. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 27.8.2012

 

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • program jednání veřejného zasedání

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • ověřovatele zápisu p. Alenu Kabourkovou a p. Františka Škultétyho

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • plán úkolů na měsíc září a říjen 2012.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • plán inventur obce Díly na rok 2012 a jmenování inventarizačních komisí.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • podat žádost o dotaci na akci „Vyhlídka na objektu obecního úřadu Díly čp. 75“ z Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Dispoziční fond – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013 ve výši 85% z max. nákladu projektru do 600.000,-Kč včetně schválení projektové dokumentace.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • koupi nové travní motorové sekačky MAX 53 VBD za 13.237,- Kč.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • změnu rozpočtu č. 5/2012

6 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Dohodu o hrazení podílu neinvestičních nákladů provozu Základní a Mateřské školy, příspěvkové organizace v Postřekově za rok 2012“ v celkové výši 111.938,- Kč.

6 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:

 • kontrolu plnění usnesení č. 5/2012 ze dne 9.8.2012.
 • zprávu o provedné finanční kontrole ze dne 10.9.2012 a zápis z 1.zasedání finanční komise.

Pověřuje starostu p. Vl.Anderleho:

 • k podpisu „Dohody o hrazení podílu neinvestičních nákladů provozu Základní a Mateřské školy, příspěvkové organizace v Postřekově za rok 2012“ v celkové výši 111.938,- Kč.

Vyhotoveno dne 1.10.2012

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

Ověřovatelé zápisu : Alena Kabourková ………………………….

: František Škultéty ………………………….

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz