Usnesení ZO 5/2012


15.08.2012 09:30:24

Usnesení 5. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 9.8.2012

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :
program jednání veřejného zasedání
6 pro 0 proti 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Martu Volfíkovou a p. Martina Sokola
6 pro 0 proti 0 se zdržel
„Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.19582012 na podporu projektů kananlizací a čistíren odpadních vod“ od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
„Dohodu o zásadách využívání prostor obecního sálu“ s fy Naples Praha (hotel Sádek).
6 pro 0 proti 0 se zdržel
nesouhlasit s vypracovanou cenou stočného 19,05 Kč/m3 bez DPH od fy Praves Domažlice.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
neposkytnout příspěvek ve výši 2.100,- Kč Lince bezpečí Praha.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
vyhlásit výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
znění studie „Strategie rozvoje obce Díly“ období 2012 – 2020.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
uzavření pracovní smlouvy na obsazení pracovního místa uklízeče veřejného prostranství
5 pro 0 proti 1 se zdržel
vyhlásit nabídkové řízení na výběr zpracování projektové dokumentace na vybudování vyhlídkového místa nad terasou u obecního úřadu.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
změnu rozpočtu č. 4/2012
6 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení č. 4/2012 ze dne 25.6.2012.
informaci o průběhu výstavby kanalizace v lokalitě Prant
informaci o průběhu „Dílských letních slavností 2012“ a „Oslavy 80.výročí založení SDH Díly“
informaci o stavu žádosti „Díly – Přírodní galerie“
podanou žádost na zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
informaci o účasti starosty a účetní obce na školení ohledně zavedení elektronické podatelny

Pověřuje starostu p. Vl.Anderleho:
k podpisu „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.19582012 na podporu projektů kananlizací a čistíren odpadních vod“ od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč.
K podpisu „Dohody o zásadách využívání prostor obecního sálu“ s fy. Naples (hotel Sádek).
vypracováním odpovědi „Linka bezpečí“ Praha o neposkytnutí příspěvku ve výši 2.100,- Kč.
podpisem „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ s Úřadem práce v Domažlicích
k zahájení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na vyhlídkové místo na budově obecního úřadu.
Pověřuje 1. místostarostu p. M.Rýdla:
k zahájení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé MŠ

Pověřuje 2. místostarostu p. F.Škultétyho:
k jednání s fy Praves Domažlice ohledně nového zpracování kalkulace stočného
k jednání s Blankou Traunerovou o udělení plné moci na vyhotovení kanalizační přípojky

Vyhotoveno dne 15.8.2012
Zapsala : Květuše Konopíková
Ověřovatelé zápisu : Marta Volfíková
: Martin Sokol
Starosta obce : Vlastimil Anderle

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz