Usnesení ZO 5/2012


15.08.2012 09:30:24

Usnesení 5. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 9.8.2012

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :
program jednání veřejného zasedání
6 pro 0 proti 0 se zdržel
ověřovatele zápisu p. Martu Volfíkovou a p. Martina Sokola
6 pro 0 proti 0 se zdržel
„Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.19582012 na podporu projektů kananlizací a čistíren odpadních vod“ od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
„Dohodu o zásadách využívání prostor obecního sálu“ s fy Naples Praha (hotel Sádek).
6 pro 0 proti 0 se zdržel
nesouhlasit s vypracovanou cenou stočného 19,05 Kč/m3 bez DPH od fy Praves Domažlice.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
neposkytnout příspěvek ve výši 2.100,- Kč Lince bezpečí Praha.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
vyhlásit výběrové řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé mateřské školy.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
znění studie „Strategie rozvoje obce Díly“ období 2012 – 2020.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
uzavření pracovní smlouvy na obsazení pracovního místa uklízeče veřejného prostranství
5 pro 0 proti 1 se zdržel
vyhlásit nabídkové řízení na výběr zpracování projektové dokumentace na vybudování vyhlídkového místa nad terasou u obecního úřadu.
6 pro 0 proti 0 se zdržel
změnu rozpočtu č. 4/2012
6 pro 0 proti 0 se zdržel

Bere na vědomí:
kontrolu plnění usnesení č. 4/2012 ze dne 25.6.2012.
informaci o průběhu výstavby kanalizace v lokalitě Prant
informaci o průběhu „Dílských letních slavností 2012“ a „Oslavy 80.výročí založení SDH Díly“
informaci o stavu žádosti „Díly – Přírodní galerie“
podanou žádost na zařazení do přílohy č. 1 vyhlášky č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
informaci o účasti starosty a účetní obce na školení ohledně zavedení elektronické podatelny

Pověřuje starostu p. Vl.Anderleho:
k podpisu „Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č.19582012 na podporu projektů kananlizací a čistíren odpadních vod“ od Plzeňského kraje ve výši 100.000,- Kč.
K podpisu „Dohody o zásadách využívání prostor obecního sálu“ s fy. Naples (hotel Sádek).
vypracováním odpovědi „Linka bezpečí“ Praha o neposkytnutí příspěvku ve výši 2.100,- Kč.
podpisem „Smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby“ s Úřadem práce v Domažlicích
k zahájení výběrového řízení na zpracování projektové dokumentace na vyhlídkové místo na budově obecního úřadu.
Pověřuje 1. místostarostu p. M.Rýdla:
k zahájení výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci budovy bývalé MŠ

Pověřuje 2. místostarostu p. F.Škultétyho:
k jednání s fy Praves Domažlice ohledně nového zpracování kalkulace stočného
k jednání s Blankou Traunerovou o udělení plné moci na vyhotovení kanalizační přípojky

Vyhotoveno dne 15.8.2012
Zapsala : Květuše Konopíková
Ověřovatelé zápisu : Marta Volfíková
: Martin Sokol
Starosta obce : Vlastimil Anderle

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz