Kronika – 2011


12.07.2012 11:05:13

Dovětek Ing. Sokola – končícího kronikáře

Na doporučení nové kronikářky naší obce paní Kateřiny Škultéty přidávám ke kronikářskému záznamu za rok 2010 jakýsi osobní dovětek. Kronikáře jsem dělal jen krátkou dobu – necelých 10 let. Ale údaje o naší obci jsem studoval a shromažďoval dlouhou dobu, zejména pak po svém odchodu do důchodu – od roku 1989. Po prostudování tehdejších všech dostupných podkladů o historii obce a dění v obci jsem došel k závěru, že pokud budou všechny tyto údaje a poznatky jen v kronice, v muzeu nebo v archivu, budou to jen mrtvé údaje. Proto jsem připravil a provedl již v polovině devadesátých let 3 besedy nad kronikou, kterých se zúčastnila téměř stovka občanů. Zájem o historii i současnost naší obce byl veliký a proto jsem zpracoval a za pomoci obecního úřadu vydal 3 brožury o minulosti, přítomnosti i plánované budoucnosti naší obce. Do časopisu Dílčák jsem přispěl desítkami článků o zajímavých občanech obce Díly a o rozhodujících etapách vývoje obce. K tomu jsem, za pomoci několika dalších důchodců, majících dobrý vztah k obci, připravil 3 výstavy o rozvoji a životě obce. Nepíši tyto řádky proto, abych upozornil na sebe a své zásluhy, ale proto, abych dal popud pokračovat v této práci nové kronikářce paní Škultéty, která má k tomu všechny předpoklady, tj. má zájem o práci kronikáře, zájem o dění v obci, zájem o historii obce a osobní předpoklady a schopnosti tuto činnost v celé šíři a na dobré úrovni provádět. K tomu jí přeji hodně úspěchů, dobré pomocníky a pochopení a podporu obecního zastupitelstva.

Končící a na skutečný důchod do Domova pro seniory odcházející Ing. Josef Sokol, bývalý kronikář

Díly 1. prosince 2011

Úvodní slovo

Ještě než začnu zapisovat události právě skončeného roku, měla bych se představit. Byla jsem požádána panem starostou, abych pokračovala v psaní kroniky po Ing. Josefu Sokolovi. Jmenuji se Kateřina Škultéty, narodila jsem se v roce 1971 v Domažlicích a se svou rodinou žiji pátým rokem na Dílích. Nejsem ale náplava z daleka, pocházím z Klenčí, takže mi Díly nejsou úplně cizí. V současné době jsem na mateřské dovolené, ale jinak pracuji coby matrikářka na úřadě v Klenčí. Nevím, zda budu tak dobrou kronikářkou jako můj předchůdce, ale budu se snažit podle svého nejlepšího svědomí zachytit věrně dění v naší vesnici.

Počasí

Leden 2011 začal mrazivě, ale hned v prvním týdnu přišla obleva a s ní mírné, skoro jarní, počasí, které vydrželo až do 20., kdy nejprve jen trochu sněžilo, ale pak se sníh sypal a sypal. Až na malé oteplení začátkem února se zima držela dlouho, často teploty klesaly pod -10 stupňů C. Koncem února už sněhu ubylo, denní teploty se pohybovaly okolo nuly a přes den dokonce vykouklo sluníčko. Zimní měsíce daly řidičům na Dílích dost zabrat, a to i přesto, že se pan Pavel Řezníček snažil stále prohrnovat a silnice udržovat sjízdné. Někteří občané, aby se vyhnuli sjíždění místních kopců, parkovali raději na parkovišti u Tyrolky, nebo před vjezdem do obce. Jeden lednový den dokonce hlavní silnici v obci, v místech pod Jílkovými čp. 89, zablokovala zásobovací dodávka, jejíž řidič si netroufl pokračovat v jízdě dolů na Postřekov a dobré čtyři hodiny čekal na sypač. Tím pádem, ale bránil průjezdu ostatním vozidlům. Silnice na Klenčí často připomínala bobovou dráhu. Za zapsání také stojí, jak ve dnech svozu komunálního odpadu byly traktorem sváženy popelnice z nedostupných míst k hlavní silnici a prázdné zase vraceny zpět. S prvním jarním měsícem přibylo slunečných dní, i když bylo chladno, foukal studený vítr. Jarní prázdniny v našem okrese letos připadly až na polovinu března, a to už dětem počasí docela přálo. První dubnový víkend nás překvapilo letní počasí, teploty se vyšplhaly až na 23 stupňů. Sice nevydržely, ale celkem vzato, byl duben pěkný – i na Velikonoce – 24. a 25. vládlo krásné počasí – 20 stupňů. 1. máj byl chladný, ale nepršelo, jinak se květen teplotně vydařil, to s červnem to bylo horší, v jeho druhé polovině často pršelo a začátek prázdnin propršel celý. Červenec přinesl chladnější a spíše deštivé počasí s častými bouřkami. Ty, doprovázeny silnými větry a přívalovými dešti, napáchaly v celé republice spousty škod – polomy a lokální záplavy. Např. kalamita na už tak dost kůrovcem sužované Šumavě. I když Díly byly těchto extrémních jevů ušetřeny, i tady skoro každý den hřmělo a bouřilo. Velká bouřka v noci na 8.července poničila v několika domácnostech a na obecním úřadě počítače a elektroniku. Teprve konec srpna a začátek září stál za to. První podzimní měsíc byl nadprůměrně teplý, o víkendu 10. a 11. září zavládly tropické teploty, a ještě začátkem října přesahovaly 20 stupňů. První listopadové dny bylo na mnoha místech Česka 20 stupňů. V listopadu nespadla ani kapka vody, podle meteorologů byl listopad nejsušší za posledních 206 let. Za to se nad krajinou pořád převalovala mlha a drželo se nás inverzní počasí. Martin na bílém koni nepřijel. Sněžit začalo 5. prosince, moc sněhu nenapadlo, ale silnice se stačily uklouzat a zledovatěly, některé místní ulice byly opět špatně sjízdné. Těsně před Vánocemi přišel déšť a s ním obleva, svátky byly na blátě, teploty se pohybovaly okolo 5 stupňů a občas pršelo. Těsně před koncem roku napadl sice sníh, ale na Nový rok šel opět všechen dolů. Ladovské vánoce jsme si letos prostě neužili.

Obyvatelstvo

K 31.12.2011 bylo na Dílích trvale hlášeno 388 obyvatel , 190 mužů, 198 žen, z toho 46 dětí do 15 let.Miminka se v tomto roce narodila dvě, v červnu vietnamská holčička Phan Thi Hai Linh, hlášená s rodiči u Sokolů, a v prosinci Janě Zelenkové a Petru Konopíkovi z čp. 163 druhá dcerka Amálka . Zemřeli 4 občané, těm je věnovaná níže malá vzpomínka. 17 občanů se přihlásilo k trvalému pobytu ( z toho 7 vietnamské národnosti) a 3 se odstěhovali. Do stavu manželského vstoupil Václav Vondraš z čp. 113 a sňatek uzavřeli také Václav Buršík a Vendula Komárová z čp. 64. V dubnu oslavili 50 let společného života manželé Marie a Josef Kapicovi z čp. 107 .

Vzpomínka na zemřelé

Na tomto místě vzpomeneme 4 spoluobčanů, kteří nás letos navždy opustili. 3. března zemřela paní Marie Kuželková,roz. Malzerová. Narodila se v roce 1914 v Postřekově a v dětství se přestěhovala na Díly. Provdala se za Josefa Kuželku, zedníka z Dílů. Měli spolu dvě děti, syna Josefa a dceru Dorotu. Celý život prožila paní Kuželková na Dílích, pečujíc o svojí rodinu. I ve vysokém věku se těšila poměrně dobrému zdraví. Paní Kuželková byla již delší dobu nejstarší obyvatelkou obce, zemřela v úctyhodném věku 97 let. V noci z 28. na 29. srpna zemřel pan Jakub Kuttenberg – strejda Hořejších. Pan Kuttenberg se narodil v roce 1920 ve Mlýnci. Po zabrání Chodska se pokusil uprchnout z republiky, ale byl zadržen na polských hranicích a pak celou válku strávil v německých věznicích. Po válce sloužil nejprve u finanční stráže a pak až do důchodu u SNB v Domažlicích. V roce 1947 se přiženil na Díly a se svou ženou Evou, roz. Kuželkovou, vychovali syna Jaroslava. Pan Kuttenberg se aktivně zapojoval do života naší obce. V letech 1976 až 1981 vykonával funkci předsedy občanského výboru a za jeho působení byla např. v akci ,,Z“ postavena budova obecního úřadu. Poslední léta, po smrti manželky, prožil v domově důchodců. V nedožitých 62 letech nás opustila paní Jana Hašková, roz. Jílková . Narodila se v roce 1951 jako nejstarší ze čtyř dětí. Po ukončení základní školy studovala dvouletou školu v Klatovech, kde se učila hospodářské administrativě, pak hned nastoupila do Komerční banky v Domažlicích. Byla velmi pilnou a spolehlivou pracovnicí, při zaměstnání a dětech si doplnila vzdělání a složila maturitu. Později vedla účetnictví v Hodetě. S manželem Václavem si zrekonstruovali chalupu po rodičích a zde vychovali dvě dcery. Paní Hašková neuměla zahálet, byla známá svou skromností a vlídností. Zesnula v noci z 23. na 24. září. 7.listopadu podlehl těžké nemoci Ing. Jindřich Kotyza . Pocházel z Líšně u Brna . Vystudoval střední lesnickou školu v Písku a fakultu lesnictví VŠ zemědělské v Brně.Působil jako hajný v Luhu u Horšic, jako vedoucí polesí Výhledy a později jako ředitel Lesního závodu Trhanov.V letech 1990 až 2002 byl pan Kotyza místostarostou obce a velkou měrou přispěl svou prací k jejímu dalšímu rozvoji. Pan Kotyza žil především pro práci a pro rodinu. S manželkou Vlastimilou měli dva syny a po narození vnoučat pomáhali s jejich výchovou. Posledních deset let bojoval s vážnou nemocí, zemřel ve věku 78 let. 18.prosince nás zarmoutil i odchod člověka, který nebyl přímo spjat s naší obcí, ale významně ovlivnil vývoj naší země po roce 1989, zemřel bývalý prezident České republiky pan Václav Havel. Čest jejich památce.

Hospodaření obce

Prvotním úkolem zůstává stále realizace stavby Díly – doplnění kanalizace, v tom se nijak nepokročilo. Je potřeba získat na tuto akci alespoň 20 milionů korun. Ministerstvo zemědělství, na které byla podána jedna žádost, dotaci nepřislíbilo. Byla tedy podána žádost znova, tentokrát z Programu rozvoje venkova na výstavbu kanalizace. Dále se pokračuje ve vypracování nového územního plánu obce, (zadáno projektové kanceláři arch. Ing. Karla Zocha v Plzni). Během roku byly soustřeďovány další připomínky občanů ke změně plánu, ještě letos si vlastníci parcel mohli podat žádosti o změnu charakteru parcel. Na začátek příštího roku je plánována schůzka zainteresovaných občanů se zpracovateli.Tento rok byla také provedena digitalizace obce, tj. přesné zaměření veškerých pozemků v kat. území obce. Tímto přesným přeměřením dosavadního stavu obci přibylo 487 m2.

Od 1.1.2011 vyšla v platnost obecně závazná vyhláška o místním poplatku týkající se komunálního odpadu. Za 1 osobu v trvalém pobytu se poplatek z 350,- Kč zvýšil na 400,- Kč a senioři (starší 74 let) nově platí 300,-Kč a chalupáři za rekreační objekt také 400,- Kč.

Po obci bylo rozmístěno 7 nových nádob na tříděný odpad, takzv. IGLU, takže jich je nyní 18. Jako bývalá občanka sousedního městečka mohu porovnávat. Většinou je okolí kontejnéru ošklivé zákoutí plné odpadků, na kterém nikomu nezálěží a nědělá žádnou parádu, na Dílích je čisté a pokud se přece najde nějaký nedbalec, co pohodí pytel či odpadky jen vedle, ty tam dlouho nestraší, vždy je vše uklizeno, takže se nikde nic nepovaluje, nepoletuje. Za odpady, tj. za odvoz komunálního odpadu, za odvoz tříděného, nebezpečného a objemného odpadu, obec zaplatila zhruba 240 000 Kč.

Také v tomto roce obec požádala Úřad práce v Domažlicích o vytvoření pracovního místa pro nezaměstnané, letos byla vytvořena místa 2. (Na jedno místo poskytuje úřad měsíčně příspěvek 9000,- Kč.) Znovu byla zaměstnána paní Zdanovcová, která se velmi osvědčila v předešlých letech, pečlivě se stará především o úklid a úpravu veřejného prostranství. Z celkového počtu občanů byl dále vybrán pan Radek Mariánek (truhlář), ale ten onemocněl a jeho místo zůstalo nevyužito.

Výdaje obce na úseku školství jsou přibližně stejné jako loni. MŠ Postřekov navštěvuje 5 dílských dětí , za které obec zaplatila MŠ Postřekov 41.410 Kč, za 5 školáků vydá základní postřekovské škole 55.060 Kč. Do MŠ Klenčí jezdí 4 děti a to za 28.416 Kč a do ZŠ Klenčí 12 dětí za 68.676 Kč. Do MŠ v Domažlicích dojíždí 1 dítě a obec platí příspěvek 6 079 Kč.

I nadále obec zajišťuje dovoz a rozvoz obědů z kuchyně ZŠ Klenčí. Obědy přiváží slečna Blanka Anderlová , popř. pan Tomáš Volman z Tyrolky. Cena zůstala nezměněna, 49,- Kč za oběd plus poplatek za dopravu, 5,- korun důchodci, ženy na mateřské dovolené, invalidé, ostatní strávníci 15,-Kč. Dovážející je u obce zaměstnán na 1,5 hodinový úvazek, za což obec ročně vydá 47 000 Kč,- .

Obec hospodařila s vyrovnaným rozpočtem a byl splněn. Na příští rok byl schválen rozpočet 3 256 000 příjmů a 2 953 600 výdajů. Výsledný rozdíl pokryje úvěr ČOV a úvěr na dostavbu kanalizace.

V prosinci uzavřela Obec Díly smlouvu se společností GA Energo techniks.r.o., jejímž jednatelem je letitý fanda naší vesnice – Zdeněk Žídek, o bezplatné výpůjčce pracovního stroje značky Mercedes- Benz AG Unimog 1200. Stroj na zimní údržbu komunikací byl hned předán do užívání řidiči Pavlu Řezníčkovi. Toto speciální auto je při prohrnování sněhu výkonnější než dosud používaný traktor s radlicí a snad pomůže ulehčit a zlepšit úpravu zimních silnic.

Úprava obce

I tento rok se pracovalo na tom, aby naše obec byla pěkná a upravená, vylepšovalo se a inovovalo. Nejviditelnější změn se dočkala kaplička. Podařilo se získat dotace na její opravu, takže mohla být odizolována, vyměnily se okapy, vstup byl osazen novými okrasnými mřížemi. Také okolí před kapličkou je nově upraveno. Přibyly nové lavičky, informační tabule a byly zasazeny nové dřeviny. Působí to moc hezky a místo přímo vybízí ke spočinutí na lavičce a pokochání se pohledem do kraje. Dále obec požádala krajský úřad o dotaci z programu Stabilizace a obnova venkova na akci Zateplení stropu a modernizaci občanské vybavenosti. Díky této dotaci ve výši 140 000 Kč se mohla zateplit střecha na hasičské zbrojnici a v obecním sále, došlo k výměně toalet na obecním úřadě a v sále také proběhla rekonstrukce výčepu. Tam byla zavedena nová elektroinstalace, nové rozvody vody a také se vylepšil jeho interiér a vybavení. Část těchto prací provedli místní občané a velkou měrou se na nich podíleli členové hasičského sboru.

Díly se po letech opět přihlásily do soutěže ,,Vesnice Plzeňského kraje roku 2011´´. Výsledky se vyhlašovaly 15. července. Naše obec získala druhé nejvýznamnější ocenění – Cenu hejtmana Plzeňského kraje, a s ní i šek na částku 40 000,- Kč. Po úvaze se představitelé obce rozhodli 10 000 ponechat obci a zbytek rozdělit mezi aktivní složky: hasiče, sokoly a sdružení Rodiče za hřiště. Ty mají velký podíl na tom, jak Díly vypadají. Ráda bych na závěr této kapitoly zapsala osobní postřeh, většina návštěvníků naší vesnice, turistů nebo hostů zdejšího hotelu, nešetří obdivem nad její krásou a upraveností. Díly si ocenění opravdu zaslouží. A  k tomu se váže i následující informace. Ve středu 2.listopadu vysílal v 18 hodin Český rozhlas Plzeň pořad věnovaný Dílům, obci oceněné v soutěži Vesnice Plz. kraje. Ve 40 minutovém dokumentu vystoupili zástupci hasičů, sokola, pan starosta a pan Josef Sokol – jako znalec místní historie a pamětník, a představili posluchačům naši malou vesničku a život v ní.

Kultura a společenský život

Domažlická charita opět pořádala Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi a jiné dobročinné účely. Na Dílích jako již několik let chodily dvě party ,,tří králů,, , část obce pod silnicí měli na starosti manželé Dadovi s dcerkou a část nad silnicí obcházely paní Anna Krutinová a Anežka Sokolová s dětskými koledníky. Společně se jim podařilo vybrat 10 532 korun, což je na tak malou vesničku poměrně vysoká částka. Je vidět, že lidská srdce ani v této složité době ještě neokorala.

Zima byla letos dlouhá a bez sluníčka. Čekání na jaro oživila série plesů. Sezónu zahájil 21. ledna Sokolský bál. Hasiči uspořádali svůj 74. bál 4. února. 12. února přichystaly kuželkářky pro děti maškarní ples, který je právem vyhlášený i v okolí, a tak jako vždy sál praskal ve švech. Tentokrát téma znělo: Hrajeme si na řemesla. Aby to dospělým nebylo líto, večer zábava pokračovala maškarním pro dospělé. Koncem března, 26. , sestry hasičky připravily bál pyžamový s vtipným půlnočním vystoupením v převlecích jeptišek. Dílští se opravdu umějí společně pobavit. Nutno napsat, že organizátoři, ať už hasiči nebo sokolové, jsou pečliví a věnují přípravám těchto společenských událostí spoustu času. Odměnou je jim plný sál spokojených hostů.

Další výraznou kulturní událostí jara byla 13. března malá oslava MDŽ v budově bývalé školky, kterou připravili členové místní organizace KSČM. 24 místních žen strávilo příjemné nedělní odpoledne nad kávou a moučníky a zazpívalo si s harmonikářem pozvaným z Kouta. Milé bylo, že ženy pro tentokrát obsluhovali jen samí muži.

1.května proběhl pietní akt k výročí osvobození Dílů. Dopoledne se občané sešli nejprve u kapličky, kde si u pamětní desky připomněli oběti 2. světové války. Pak se přesunuli buď autem či pěšky k pomníčku padlých Američanů u Dobré vody. Panovalo celkem slunečné počasí, takže pro pěší to byla příjemná sváteční procházka. Je hezké, že se vypravilo hodně občanů, a to i mladí lidé s dětmi. Kromě místních se aktu zúčastnili také zástupci Amerického velvyslanectví a členové Klubu 3. armády z Plzně. Většina účastníků se pak vydala zpět na Díly do Tyrolky, kde na hosty čekal tradiční guláš.

Přípravou oslavy Dne dětí bylo pověřeno občanské sdružení Rodiče za hřiště. V neděli 5. června odpoledne se sešlo na hřišti okolo 50 místních a přespolních dětí. Pořadatelé vymysleli oproti minulým letům malou změnu a sestavili ze školáků a větších školáčků 5 družstev, která soutěžila mezi sebou. Čili ne každý sám za sebe, ale pěkně všichni za jednoho. Soutěžící museli obejít stanoviště, kde plnili úkoly vědomostní, ale pak zdolávali překážkovou dráhu nebo třeba zatloukali hřebíky. Fyzické síly družstva poměřila při přetahování lanem. Malé děti si stanoviště obcházely s rodiči. Celou dobu se počasí drželo, ale ve vzduchu už visela bouřka. Na závěr, při opékání buřtů, kdy už se čekalo na konečné vyhodnocení, dorazily hromy a blesky i na Díly. Všichni se vmáčkli pod občerstvovací stan a zatím co kolem zuřila bouřka a lilo jako z konve, pod stanem se rozdávaly medaile. Když se vyjasnilo, došlo i na místní hasiče, kteří přijeli se zásahovým vozem a nechali děti kropit a stříkat po libosti na trávník, což byla hezká tečka na závěr.

O svátku Cyrila a Metoděje se v naší kapličce konala poutní mše. Pěkné počasí přilákalo kolem stovky poutníků z širokého okolí. 5. července byly také symbolicky zahájeny pouťové oslavy a to vernisáží výstavy obrazů pana Miroslava Řezníčka, chalupáře, jehož předci pocházeli od Honzárků. V tomto roce poprvé vyrostl na parkovišti u Tyrolky velký bílý stan o rozloze 6×12 metrů, vypůjčený od Firmy Hrbáček z Klenčí. Po tři dny zde probíhala hudební produkce. V pátek 8. července tu vystoupila rocková kapela Starý psi, v sobotu v rámci pouťové zábavy skupina Relax a v neděli odpoledne zahrála Horalka. Pod přístřešek se vešli muzikanti, lavičky se stoly, improvizovaný výčep a zbylo místo i na taneční parket. Pořádání zábav venku pod stanem se osvědčilo, takže hasiči uvažují, že si podobný stan také pořídí. Jinak jako každý rok měly na hřišti své místo pouťové atrakce. Bylo krásně, a tak si pouť užili malí i velcí.

Zápisy o kultuře pokračují až adventními událostmi. To jen zdánlivě se u nás od pouti nic nedělo, v létě a na podzim se především pracovalo na úpravách a vzhledu Dílů a společenský život se odehrával v rámci složek .

Vánoční čas

Zastupitelstvo Obce pozvalo občany na 10. prosinec do sálu na předvánoční posezení. Minulá léta bylo součástí tohoto setkání vždycky i přivítání nových občánků, ale bohužel, letošní rok nebyl v tomto směru úrodný – první děťátko se narodilo u Konopíků čp. 163 až 6.prosince, takže bude přivítáno až v dalším roce na příštím setkání občanů. Pozvání do sálu přijalo na 60 místních. Zhlédli vystoupení dílských břišních tanečnic, vyslechli vánoční koledy a písničky v podání dívčího sboru Canzoneta a mužského pěveckého sboru Haltravan. Po sváteční večeři – tentokráte bylo podáváno azu, se o zábavu postarali manželé Tesařovi svou hudební produkcí. Odpoledne se vydařilo, poslední návštěvníci odcházeli kolem 22. hodiny. Na zlatou neděli – 18. prosince- pozvala skupina žen kolem paní Anny Krutinové a paní Anežky Sokolové veřejnost do kapličky za na tzv. Vánoční zpívání. Mohli jsme si poslouchat i zazpívat se sborem malých i velkých zpěváků a muzikantů z domácích zdrojů. Podával se horký čaj, svařené víno a perníčky, které vyráběly začátkem prosince samy děti na kuželníku. Byl to velice příjemný podvečer, bílý sníh a rozsvícený stromeček ještě umocnily sváteční náladu a vánoční atmosféru. Sestry hasičky organizovaly silvestrovskou oslavu na sále. Přišlo 92 lidí a zábava prý byla ,, super,,.

Aktivity obecních složek

Činnost dvou největších aktivních složek , Sboru dobrovolných hasičů a Tělovýchovné jednoty Sokol, byla jako každý rok bohatá a stál na ní téměř celý společenský život obce. Dílští hasiči jsou velkými tahouny dění v obci. Vždyť z celkového počtu obyvatel 388 jsou téměř třetina hasiči. Pro veřejnost pořádali tento rok již výše zmiňované bály, hasičský a pyžamový, a v létě pouťovou zábavu. 11.6. se sportovně založení muži mohli zúčastnit obvyklého cyklovýletu, v pořadí již 14., po krásách Českého lesa. Trasa dlouhá 78 km vedla tentokrát přes Mýtnici, německý Eslarn na Pleš a zpátky přes Hostouň a Pivoň. Cílovou stanicí byla jako vždy Tyrolka, kde čekaly na sportovce výborné steaky. Výlet za příjemného počasí absolvovalo 29 cyklistů a 9 pěších turistů. V září, 11.,28 hasičů- cyklistů, vyrazilo na Berounsko. Sestry hasičky si zase v září udělaly poznávací výlet do České Krumlova. Samozřejmě především ale hasiči trénují, pečují o svou kondici a věnují se údržbě techniky. Letos se 28.5. na místním hřišti konala okrsková soutěž v požárním sportu, na kterou přijela družstva 12. okrsku. Zde si odbylo premiéru družstvo veteránek, které bylo sestaveno na valné výroční hromadě 15.1..A vedlo si dobře.Trenér pan Jiří Anderle mohl být spokojený, ve své kategorii ženy vyhrály. Pořádání takovéto soutěže, to chce spoustu obětavé práce, musí se řádně připravit hřiště, zajistit pohodlná místa pro obecenstvo a hlavně dostatek občerstvení. Soutěžní klání proběhlo podle pravidel a tak se mohli všichni pobavit ve stanu, kde do ranních hodin vyhrávala kapela EKG Band. Během roku čekalo hasiče ještě několik soutěží v okolních vsích. V červenci a v srpnu pomáhali při rekonstrukci výčepu v sále. Vybourali vnitřek a připravili tak podmínky pro další práce – natažení nové elektroinstalace a vody. Koncem září proběhla výměna střešní krytiny na hasičské zbrojnici. V rámci akce Zateplení budov, na kterou obec dostala dotaci, se pod střechu pokládala tepelná izolace, a tak se členové sboru rozhodli vyměnit i střešní krytinu. Z vlastních prostředků ji pořídili a sami ji položili. Během roku hasiči také několikrát zasahovali. V únoru pomáhali místní občance vyprostit auto ze sněhu a pak byli přivoláni k požáru komína firmy STEATIT v Klenčí, kde chytly, jak se později zjistilo, saze. V červnu zprůjezdnili silnici Díly – Klenčí, zatarasenou spadlým stromem. Sbor se také přihlásil do projektu Recyklujte s hasiči. Občanům, kteří se chtějí zbavit nějakého starého spotřebiče, např. lednice, pračky, sušičky či trouby, zajistí bezplatný odvoz a likvidaci. Za odvezený materiál dostane organizace finanční odměnu. Celkem hasiči nasbírali 26 kusů elektrospotřebičů a 2 vaky s menším zařízením. Na 5. listopad svolali členové hasičského sboru brigádu. Veteránky hrabaly listí a obalovaly lavičky u kapličky plachtami, sestry hasičky uklízely hasičárnu, část mužů plnila úkoly zadané obcí a druhá část prováděla pomocí plošiny po Dílích prořezávku stromů, které větvemi zasahovaly do drátu elektrického vedení. Večer hasiči symbolicky zakončili sezónu posezením v Tyrolce. V sobotu 26. listopadu postavili pomocí vysokozdvižné plošiny u kapličky vánoční strom. Letos obec zakoupila dva nové světelné řetězy, takže smrku to v adventním čase moc slušelo.

Stejným pilířem veřejného života jako jsou hasiči je Tělovýchovná jednota Sokol. Ta čítá v současné době 150 členů, což je vysoké číslo, vezmeme-li v úvahu, že Díly mají 388 obyvatel.

Nejsilnějším oddílem je stále oddíl kuželkářů. Těm se letos dařilo, v podzimním ročníku soutěže se dvě družstva, jedno mužů a poprvé mužstvo žen, dostala až do kraje. O další velký úspěch se zasloužila přebornice Iveta Kouříková, která se už potřetí probojovala na mistrovství republiky v Rosicích u Brna, kde obsadila 44. místo. Dobře si vedli i ostatní jednotlivci. Super výkony podávala Václava Knopfová, která převážnou část podzimní soutěže vedla tabulku jednotlivců a měla o jednu kuželku lepší průměr než nejlepší hráč ze Západočeské soutěžní divize.

Tenisové družstvo Sokola Díly hraje druhým rokem 3. třídu okresní soutěže Davis Cupu. V tomto roce obsadilo 5. místo, což je zlepšení oproti loňskému 6. místu. Dále funguje již několik let florbalový oddíl, který se schází každou neděli od října do dubna v sále. Pravidelně si chodí zahrát asi 10 hráčů ve věku od 7 do 40 let. V roce 2010 si hráči pořídili dřevěné mantinely kolem obvodu sálu, což zlepšilo kvalitu hry. A jak si vedli letos naši hokejisté ? Odehráli zápasů, pravidelně povzbuzováni fanynkami a fanoušky z Dílů. V soutěži Chodská liga, ve které se utkalo 8 družstev, obsadili nakonec 4. místo. Jako každý rok čtvrtky se na sále cvičí: děti, starší ženy, mladší ženy a večer jsou hodiny orientálních tanců.

A zde je výčet akcí, pořádaných tento rok Sokolem.

26. února uspořádal Sokol Díly výlet pro běžkaře – přejezd z Gibachtu na Díly. Autobus dopravil lyžaře ráno do Gibachtu. Na trasu zhruba 20 kilometrů dlouhou vyrazilo 17 běžkařů, z toho 1 žena. Během cesty se zastavili občerstvit se na chatě Městských lesů a domů dojeli kolem 16 hodiny. V Tyrolce na běžkaře čekala horká polévka. Dlouhou tradici má Velikonoční koulení pro děti. I letos se sešlo na kuželníku 17 dětí s rodiči a strávili tam s kuželkářkami příjemné odpoledne. O pouti také proběhl každoroční Pouťový turnaj, kterého se zúčastnilo 34 mužů a 11 žen. Opravdu velkou sportovní akci, 40. ročník Běhu osvobození, provázelo 8. května slunečné počasí. Startovalo 149 běžců, z toho 25 za domácí Sokol Díly. 2. července připravili sokolové turistický zájezd na Hoher Bogen. Zájem byl tak veliký, že se musel kromě autobusu objednat ještě mikrobus. Celkem se zúčastnilo 61 osob. Další vrchol pokořili dílští turisté 3. září, kdy se jich 45 vypravilo na nejvyšší horu Šumavy – Velký Javor. 16. července byla trojice antukových kurtů dějištěm nohejbalového turnaje, který zorganizoval tenisový oddíl. Hrálo 14 družstev z celého okresu, pořádající družstvo z Dílů obsadilo 3. místo. Po celý den bylo pro hráče i diváky zajištěno občerstvení, včetně rožněných selátek. Klání zakončila taneční zábava ve stanu na hřišti. V pátek 2.prosince přijeli jako každý rok na přátelskou návštěvu kuželkáři z Německa. V sobotu dopoledne byl pro ně přichystán výlet do plzeňského Pivovarského muzea a večer zavítal do kuželníku plného dětí Mikuláš s andělem a čertem. S nadílkou se nezapomnělo ani na německé hosty a po zápase čekalo na všechny posezení při dobrém jídle a pití.

Před třemi lety vzniklo občanské sdružení Rodiče za hřiště. Je to seskupení rodičů, kteří se angažovali ve zřízení dětského hřiště na Dílech. Nyní sdružení funguje dál jako jedna z aktivních složek, zaměřená především na práci s dětmi, má v plánu dále zvelebovat dětské hřiště, a pokud se podaří získat dotaci, pořídit ještě nějaké další hrací prvky, a to spíše pro větší děti. V části o kulturních akcích tohoto roku je popsána oslava Dětského dne, kterou rodiče letos připravovali. V srpnu začali tatínkové na hřišti budovat pergolu, na kterou sdružení dostalo finanční příspěvek od obce. Zatím vztyčili na 4 betonových patkách její dřevěnou kostru. Po dokončení by měla pergola sloužit jako útočiště před slunečními paprsky a také jako posezení a zázemí pro různé akce. V neděli 16. Října, na dětském hřišti jedna taková proběhla. Dopoledne se muži sešli na brigádě na stavbu zmíněné pergoly a odpoledne přišly i maminky s dětmi. Děti dováděly a dospělí se bavili, všichni užívali podzimního sluníčka, které celý den zářilo na azurové obloze. Podával se přímo na hřišti lisovaný mošt, děti si mohly prohlédnout moštování z blízka a také prasátko, které tatínkové od ráno starostlivě opékali. Po západu slunce se citelně ochladilo, takže kdo se pořádně nenavlékl, tomu začala být zima. Naštěstí byl podpálen táborák na opečení buřtů, brambor či jablek. Před setměním se většina vydala na lampiónový průvod. Pak ještě následovala noční hra – hledání bludiček. Děti měly za úkol projít trasu označenou svíčkami a přitom hledat kódy – písmenka, ze kterých v cíli sestavily heslo. Za jeho rozluštění samosebou dostaly sladkou odměnu. Končilo se až kolem 8 večer a to už se všichni vyběhaní a řádně vyvětraní těšili do postelí.

Knihovna je otevřena stejně jako minulá léta 1x týdně, ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Navštěvuje ji okolo patnácti pravidelných čtenářů. V nabídce knihovny jsou poměrně čerstvé tituly, za rok do jejího fondu přibude vždy 30 až 40 knížek. Obecní úřad opět vydal 4 čísla Dílčáku, novinkou je způsob jeho doručování do domácností – čtvrtletník nám do schránek roznáší za sladkou úplatu skupinka místních školáků.

Slovo závěrem

Zastupitelstvo pracovalo ve stejném složení jako loni po říjnových volbách, svolalo 10 veřejných zasedání , kterých se zúčastňovalo průměrně 15 občanů.

I přesto, že doba není příliš veselá , ve světě vládne hospodářská krize, můžeme rok 2011 označit pro naši obec za vcelku úspěšný, spousta věcí se povedla a podařilo se hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Občanům záleží na tom, kde a jak žijí, a zapojují se do veřejného života, což není všude pravidlem.

 

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz