Usnesení ZO 4/2012


04.07.2012 11:38:23

Usnesení 4. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 25.6.2012

 

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 • Program jednání veřejného zasedání

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Ověřovatele zápisu p. Alenu Kabourkovou a Miroslava Rýdla

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Plánované úkoly na měsíc červenec a srpen 2012

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Závěrečný účet obce Díly bez výhrad, současně schvaluje zprávu o přezkoumání hospodaření obce a žádost o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a vyslovuje celoroční souhlas s hospodařením obce za rok 2011.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Závěrečný účet DSO Chodská liga Klenčí a zároveň schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Chodská liga za rok 2011

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Hospodářský výsledek DSO Lazce a zároveň schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Lazce Horšovský Týn za rok 2011.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Mandátní smlouvu uzavřenou s Vodohospodářským podnikem Plzeň.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Smlouvu o dílo č. 03/2012“ s administrátorem dispozičního fondu RRA Šumava Stachy na projekt „Územní rozvojová strategie obce Díly“ ve výši 2.000 EUR.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Smlouvu o financování projektu reg.č. Cíl3/DF/SU/09/06“ na projekt „Tradiční Cyrilometodějská pouť 2012“ ve výši 3000 EUR.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • „Smlouvu o financování projektu reg.č. Cíl3/DF/SU/09/104“ s administrátorem dispozičního fondu RRA Šumava Stachy na projekt „Oslavy 80. výročí SDH Díly“ ve výši 2720 EUR.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Proplacení faktury za opravu propustku na místní komunikaci Díly – Klenčí p/Č. ve výši 23.999,- Kč včetně DPH.

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 • Změnu rozpočtu č. 3/2012

5 pro 0 proti 0 se zdržel

 

Bere na vědomí:

 • Kontrolu plnění usnesení č. 3/2012 ze dne 9.5.2012.
 • Připomínku k návrhu územního plánu obce Díly od Ing. Miloslava Konopíka

 

Vyhotoveno dne 29.6.2012

 

Zapsala : Květuše Konopíková …………………………

 

Ověřovatelé zápisu : Alena Kabourková ………………………….

 

Miroslav Rýdl ………………………….

 

Starosta obce : Vlastimil Anderle ………………………………….

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz