Usnesení ZO 3/2012


25.05.2012 07:08:09

Usnesení  3. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 9.5.2012

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :
 Program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body
6 pro     0 proti         0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a Antonína Jelínka
6 pro     0 proti         0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje plánované úkoly na měsíce květen a červen 2012.
6 pro           0 proti         0 se zdržel
 Oslovit tři projektové společnosti, které se zabývají zpracováním projektových dokumentací
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje záměr obce č. 4/2012 na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/113 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 129 m2 za cenu 1001,- Kč/rok za účelem využití rekreace a jeho údržby
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy č. IV-12-0007634/9 s ČEZ Distribuce Děčín
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Zpracování projektové dokumentace za účelem zřízení vyhlídkového místa v obci Díly
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Vodohospodářský podnik Plzeň k zajištění stavebního dozoru na akci „Díly – doplnění kanalizace“
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Zakoupení PC pro potřeby účetní obce ve výši 10.000,- Kč
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Partnerství mezi městem Rötz a obcí Díly
7 pro           0 proti         0 se zdržel
 Podání žádosti z Programu rozvoje venkova zabývající se realizací přírodní galerie Díly, kdy by vznikl soubor sedmi exteriérových výstavních ploch v plenéru v centru obce v bezprostřední blízkosti kaple sv. Cyrila a Metoděje
7 pro           0 proti         0 se zdržel

Bere na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení č. 2/2012 ze dne 4.4.2012.
 Žádost Ing.M.Konopíka  o zařazení změn druhu parcel č. 2494, 1934, 1926/1, 1926/3, 1926/2, 1923 a 1922 na parcely stavební do nového územní plánu Díly. Důvodem záměru je výstavba zázemí pro jelení farmu a rybníků
 Žádost Pozemkového fondu ČR o zamezení tvoření černé skládky ve „Válovské rokli“
 Informaci o možnosti řešení kanalizačních přípojek na soukromých pozemcích v lokalitě Prant.
 Výsledek podaných tří žádostí o podporu projektů v českém příhraničí – Dispoziční fond euroregionů–Cíl3 ČR–Svobodný stát Bavorsko 2007-13
 Plánované akce pouťových oslav 2012, které začnou ve čtvrtek 5.července 2012 a skončí v neděli 8.července 2012

Pověřuje starostu:

 K podpisu nájemní smlouvy s p. Karlem Zmeškalem na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/113 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 129 m2 za cenu 1001,- Kč/rok za účelem využití rekreace a jeho údržby
 K podpisu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0007634/9 kde předmětem smlouvy je uložení zemního kabelu nízkého napětí na pozemku p.č. 2550 na k.ú. obce Díly o celkové výměře rozsahu věcného břemene 4,3 m2.
 K zadání vyhotovení PD na zřízení vyhlídkového místa na budově čp. 75 v obci Díly a k podání žádosti o dotaci u Regionálního sdružení Šumava Stachy
 Vyrozuměním o veřejném projednání zamezení tvoření černé skládky ve „Válovské rokli“. Pozemkový fond ČR.
 K sepsání  a podepsání smlouvy s Vodohospodářským podnikem Plzeň k zajištění stavebního dozoru na akci „Díly – doplnění kanalizace“
 K podpisu žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova zabývající se realizací přírodní galerie Díly
Zapsala        : Květuše Konopíková
Ověřovatelé zápisu     : František Škultéty
Antonín Jelínek
Starosta obce     : Vlastimil Anderle

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz