Usnesení ZO 2/2012


18.04.2012 06:28:33

Usnesení  2. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 4.4.2012

Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :
 Program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Martu Volfíkovou a p.Miroslava Rýdla
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje plánované úkoly na měsíce březen a duben 2012.
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o podporu projektu „Územní rozvojová strategie obce Díly“ v českém příhraničí z Dispozičního fondu euroregionů – Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Prodej části obecního pozemku KN p.č. 1532/127 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha dle přiloženého mapového nákresu, za podmínek zveřejněných v záměru obce č.1/2012, kupujícím manželům Jiřímu a Anně Krutinovým, Díly čp. 108
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Prodej části obecního pozemku KN p.č. 1532/127 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha dle přiloženého mapového nákresu, za podmínek zveřejněných v záměru obce č.2/2012, kupujícímu  p. Josefu Kapicovi, Díly čp. 107.
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Pronájem obecního pozemku KN  p.č. 1532/148 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha o celkové výměře 124 m2, za podmínek zveřejněných v záměru obce č. 3/2012, nájemci p. Pavlu Řezníčkovi, Díly 149.
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 4/2012 na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/113 v k.ú. Díly o celkové výměře 129 m2 vedený jako ostatní plocha.
6 pro      0 proti     0 se zdržel
 Jednání s pořizovatelem plánovací studie proveditelnosti na vyhlídková místa na Domažlicku, Svazkem Domažlicko, a zpracovatelem této studie, Regionálním sdružením Šumava z.s.p.o. Stachy, za účelem připojení se k projektu dle této studie ke zřízení vyhlídky místa v obci Díly.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy o zajištění výkonu přenesené působnosti v oblasti řešení přestupků s Městem Domažlice.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Závěrečný inventarizační zápis o provedené inventarizaci majetku obce Díly k 31.12.2011 a schvaluje navrhovaný majetek vyřadit z evidence majetku obce.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 s Městysem Klenčí pod Čerchovem, ze které vyplývá, že obec Díly uhradí za 15 dětí navštěvující Masarykovu ZŠ Klenčí p/Č. 82.095,- Kč a za 3 děti navštěvující Mateřskou školu v Klenčí p/Č. 27.078,- Kč.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Dohodu o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 s Městem Poběžovice, ze které vyplývá, že obec Díly má uhradit za 1 žáka navštěvující Základní školu v Poběžovicích 7.185,- Kč.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Podání žádostí u Regionální rozvojové agentury Šumava o.p.s z Dispozičního fondu „Program přeshraniční spolupráce Cíl 3 ČR – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013“ na projekty v rámci pořádání festivalu Díly 2012 pod názvem „Tradiční cyrilometodějská pouť v Dílech 2012“ a „Oslavy 80. výročí SDH Díly“.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Zahájení realizace I. etapy výstavby kanalizace dle schváleného  projektu „Díly – doplnění kanalizace“ v obci Díly v lokalitě Prant.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Návrh na změnu rozpočtu č. 2/2012.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Převod volných finančních prostředků ze zvláštního účtu vedeného u KB a.s. na termínovaný vklad u banky Volksbank CZ.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Podat žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání u Úřadu práce v Domažlicích a uzavřít smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vnitřní směrnici obce Díly č.2/2012, která stanovuje podmínky, kategorie a ceny za donášku obědů v obci Díly.
7 pro      0 proti     0 se zdržel

Bere na vědomí:
 Kontrolu plnění usnesení č. 1/2012 ze dne 8.2.2012.
 Osvědčení vydané KÚ PK, kterým se osvědčuje datum 15.březen 2012 jako datum přijetí oznámení o konání veřejné sbírky, kde je schváleno datum zahájení veřejné sbírky 15.4.2012 a datum ukončení veřejné sbírky 15.4.2013.

Pověřuje starostu:
 podáním žádosti o podporu projektu „Územní rozvojová strategie obce Díly“ v českém příhraničí – Dispoziční fond euroregionů – Cíl 3
 podpisem smlouvy na prodej části obecního pozemku KN p.č. 1532/127 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha s manželi Jiřím a Annou Krutinovými, Díly čp. 108
 podpisem smlouvy na prodej části obecního pozemku KN p.č. 1532/127 v k.ú. Díly vedený jako ostatní plocha s p. Josefem Kapicem, Díly čp.107
 podpisem nájemní smlouvy o pronájmu obecního pozemku KN p.č. 1532/148 v k.ú. Díly s p. Pavlem Řezníčkem, Díly čp. 149
 vyhlášením Záměru č. 4/2012 na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/113 v k.ú. Díly o celkové výměře 129 m2 vedený jako ostatní plocha
 k jednání se Svazkem Domažlicko za účelem připojení se k projektu „Vyhlídková místa na Domažlicku“ dle plánovací studie proveditelnosti  na zřízení vyhlídkového místa v obci Díly včetně jeho spolufinancování
 k podpisu Dodatku č.2 k veřejnoprávní smlouvě s Městem Domažlice týkající se projednávání přestupků
 k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 s Městysem Klenčí pod Čerch.
 k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních nákladů na rok 2012 s Městem Poběžovice.
 k podpisu žádostí o podporu projektů na „Tradiční Cyrilometodějská pouť v Dílech 2012“ a „Oslavy 80. výročí SDH Díly“ v českém příhraničí – Dispoziční fond euroregionů – Cíl 3
 k neprodlené výzvě vítězné firmy zahájit výstavbu kanalizace dle schváleného projektu
 k podpisu smlouvy o běžném účtu s bankou Volksbank CZ včetně jejich dodatků a převodem volných finančních prostředků z účtu KB a.s. na tento běžný účet
 k podpisu smlouvy o organizaci a výkonu veřejné služby s Úřadem práce ČR v Domažlicích
 k uvedení do praxe a zajištění dodržování vnitřní směrnice Obce Díly č. 2/2012, kterou se stanovují podmínky donášky obědů
Pověřuje 1. místostarostu
 k přípravě, organizací a realizací pouťového programu „Dílské letní slavnosti 2012“ podaných dle předložených návrhů projektů o podporu do Dispozičního fondu euroregionů – Cíl 3
 k jednání a přípravě podkladů s bankou Volksbank.cz za účelem převodu volných finančních prostředků dosud uložených u KB a.s. z důvodu výhodnějšího úročení

Pověřuje 2. místostarostu
 p. F.Škultétyho k veškerému jednání, týkající se zahájení  a řízení akce „Díly – doplnění kanalizace“, zejména přípravou podkladů pro předání staveniště a současně oslovením tři společnosti v oblasti vodohospodářství pro výběr vhodného stavebního dozoru.

Zapsala        : Květuše Konopíková                       …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Marta Volfíková            ………………………….

Miroslav Rýdl                ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Vyhotoveno dne 13.4.2012

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz