Usnesení ZO 1/2012


16.02.2012 10:37:21

Usnesení  1. Veřejného zasedání ZO Díly ze dne 8.2.2011

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání doplněný o mimořádně zařazené body
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Alenu Kabourkovou a p. Martina Sokola
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Zprávu týkající se „Vyhodnocení hlavních a dílčích úkolů ZO Díly za rok 2011“
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Plán hlavních a dílčích úkolů zastupitelstva obce Díly na rok 2012
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Podání žádosti na modernizaci technické infrastruktury v obci Díly v celkové výši 346.500,- Kč
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Podání žádosti na „Územní plán Díly“ v celkové výši 144.000,- Kč
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Podání žádosti o podporu projektové přípravy – Projektová dokumentace na stavební povolení pro obec Díly ze strany ÚKEP Plzeň za odměnu 5.000,- Kč v celkové výši nejméně 100.000,-Kč
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 1/2012 na prodej části obecního pozemku KN p.č. 1532/127 v kat.území Díly vedený jako ostatní plocha dle přiloženého mapového nákresu
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 2/2012 na prodej části obecního pozemku KN p.č. 1532/127 v kat.území Díly vedený jako ostatní plocha dle přiloženého mapového nákresu.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vyhlášení Záměru č. 3/2012 na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/148 v k.ú. Díly o celkové výměře 124 m2 vedený jako ostatní plocha.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč pro Centrum zdravotně postižených v Domažlicích.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vydat souhlas s umístěním stavby fotovoltaické elektrárny Mgr.Vl. Foistovi, Díly čp. 20.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 1/2012
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Zahájení veřejné sbírky a podání žádosti na dotaci na zhotovení pamětní desky padlým americkým vojákům při osvobozování obce Díly v roce 1945 a zřízení zvláštního účtu obce č. 78-1809760287/0100.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Vnitřní směrnici obce č. 1/2012 s platností od 1.února 2012
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1700,- Kč MO KSČM, kdy z této částky bude uhrazen pronájem prostor v MŠ ve výši 500,- Kč.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Dodatek č. 1/2012 ke „Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji za zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012“ ve výši 23.160,- Kč.
7 pro      0 proti     0 se zdržel
 Předložený zápis do kroniky za rok 2011
7 pro      0 proti     0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 7.12.2011 a 30.12.2011
 Zapojení všech členů zastupitelstva do projektu „Vzdělaný zastupitel“, který se snaží o vzdělávání a rozšiřování znalostí zastupitelů ČR.
 Cenovou kalkulaci dovážených obědů ze ZŠ Klenčí p/Č. ve výši 54,- Kč od 1.1.2012
 Informaci OŽP při MÚ Domažlice – § 13 z. č. 289/1995 Sb. o lesích – základní povinnosti ochrany pozemků určených k plnění funkce lesa – skladování vytěženého dřeva v lese
 Výroční zprávu o stavu veřejného pořádku v obci v působnosti Policie České republiky – obvodní oddělení v Domažlicích v k.ú. Díly

Pověřuje starostu:

 K zajištění plnění úkolů vyplývajících z „Plánu hlavních a dílčích úkolů ZO na rok 2012“
 K podání žádosti o dotaci na modernizaci technické infrastruktury z PSOV PK 2012
 K podání žádosti o dotaci na Územní plán Díly z PSOV PK 2012
 Ke zmocnění ÚKEP Plzeň k podání žádosti o dotaci na vyhotovení PD pro SP na kanalizaci
 K vyhlášení záměru č. 1 a 2 na prodej části obecního pozemku č. 1532/127 v k.ú. Díly
 K vyhlášení záměru č. 3 na pronájem obecního pozemku č. 1532/148 v k.ú. Díly
 K podepsání dohody o poskytnutí příspěvku ve výši 500,- Kč pro Centrum zdrav. postižených
 Ke zřízení zvláštního účtu č. 78-1809760287/0100 na veřejnou sbírku k pořízení pamětní desky
 K uvedení do praxe směrnici Obce Díly č. 1/2012 od 1.2.2012, týkající se způsobu poskytování darů oslavencům obce
 K podepsání Dodatku č.1/2012 ke Smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji za zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje pro rok 2012 ve výši 23.160,- Kč.

Zapsala        : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Alena Kabourková                ………………………….

Martin Sokol                   ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Vyhotoveno dne 13.2.2012

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz