Plán hlavních úkolů na rok 2012


09.02.2012 14:00:16

Plán hlavních a dílčích úkolů ZO Díly
na rok 2012

Příloha č. 3 : Strategický plán rozvoje Obce Díly

Pro rok 2012 byly stanoveny následující hlavní úkoly :

1. Zahájení a realizace stavby vodního díla  „Díly-doplnění kanalizace“./pouze v případě přiznání dotace od SZIF/.
2. Dokončení zpracování a schválení nového Územního plánu.
3. Zpracování projektové dokumentace na akci „Díly – deštová kanalizace“ za účelem odvodnění místních komunikací v obci
4. Dořešení „Změny katastrální hranice“ mezi obcemi Díly a Postřekov za účelem dořešení vlastnických vztahů k objektům a k parcelám, na kterých je vybudován nový a starý vodojem a stará hasičská zbojnice, kdy tyto jsou nyní vedeny v majetku Obce Postřekov.
5. Dokončení projektu „Díly – dostavba kanalizace“ uzavřením smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků dotčených touto stavbou, včetně fyzického předání celé stávající kanalizační infrastruktury v obci k řádnému provozování společnosti CHVaK Domažlice.

Pro rok 2012 byly stanoveny uvedené další dílčí úkoly :

Tyto úkoly řešit i s ohledem na finanční a kapacitní možnosti obce a případné možnosti  získání dotačních titulů k podpoře těchto záměrů.

a) Voda
- zkolaudování vodního díla týkající se přeložky vodovodní sítě I. a II. část
- výměna nefunkčních vodovodních uzávěrů /šoupat/
- oprava a renovace stávajicích hydrantů z protipožárních důvodů
- nátěr plechové střechy vodojemu, popř. výměna oplocení kolem vodojemu

b) Kanalizace
- převzetí zkolaudované stavby kanalizačního přivaděče na ČOV v Postřekově včetně retenční
nádrže ze strany Chodské ligy a zahrnutí této stavby do majetku obce
- ujasnění podílu vlastnictví obce Díly u nově vybudované ČOV v Postřekově

c) Veřejné prostranství
- ve spolupráci s ÚP Domažlice zajistit sezonního pracovníka(-ci) na úklid veřejného prostranství
- nová výsadba a udržování stávající zeleně zejména ve středu obce
- osazení stojanu na obdrženou mapu regionu v centru obce
- pořízení výkonné techniky k údržbě zeleně a k sekání trávy /motorová pila, motorová sekačka,
traktůrek k sekání trávy se zdvihovým výsypem, štěpkovače, vysavače listí, a pod./
- pořízení nových plakátovacích ploch v obci

d) Místní komunikace
- vyčlenění dostatečného množství finančních prostředků z rozpočtu obce na nákup a skladování
inertního materiálu, popř. hledat jiné možnosti k vlastnímu zabezpečení posypu v obci /pořízení
vlastního sypacího zařízení, zajištění skladovacích ploch pro posypový materiál/
- pokračovat ve výkupu a směně pozemků v místech vedení místních komunikací
- pořízení patřičné komunální techniky k údržbě a čistoty komunikací /sněžné frézy, kartáče,
- rekonstrukce a nová výstavba místních komunikací

e) Technická infrastruktura
- veřejné osvětlení udržovat v provozuschopném stavu a hledat úsporná opatření jeho provozu
- provést revizi dostupné slyšitelnosti hlášení pro každého trvale bydlícího občana obce
- zavedení veřejného rozhlasu do lokality bývalého státního statku včetně posouzení osvětlení v této
lokalitě

f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
- zpracování PD na rekonstrukci objektu bývalé MŠ s ujasněním možností dalšího budoucího
využití
- výměna kotle na tuhé palivo v obecním sále
- vypracování PD na výstavbu multifunkčního sportovního areálu se zázemím pro sportovce
- vypracování PD na vybudování objektu pro skladování a parkování pracovních strojů
- oprava vstupních vrat u staré hasičcké zbrojnice pro bezpečné parkování traktoru

g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
- udržování trvalé akceschopnosti místního sboru dobrovolných hasičů a přilehlého okrsku včetně
finančního, materiálního a technického zabezpečení
- materiální a finanční podpora při organizaci 80. výročí založení Sboru dne 21.7.2012
- podpora aktivit TJ Sokol Díly v údržbě a provozu sportovních zařízení a sportovní činnosti
- podpora aktivit občanského sdružení Rodiče za hřiště v jejich činnosti včetně finančního zajištění
při získání dotace
- podpora všech aktivních složek v obci při pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí

h) Podpora turistického ruchu
- umístění nové pamětní desky se jmény padlých amerických vojáků včetně veřejné sbírky
- zajištění zdárného průběhu a programu „Dílské pouti 2012“ včetně uspořádání tradiční výstavy
- rozhodnutí o zřízení rozhledny nebo vyhlídkového místa a zadání zpracování projektu

ch) Prohloubení činnosti ZO a OÚ s občany ve prospěch zdárného rozvoje a spokojeného života v obci

- pokračovat ve vydávání místního čtvrtletního zpravodaje Dílčák
- pokračovat v zabezpečování sociální a pečovatelské pomoci občanů obce
- organizovat nadále setkání obecního zastupitelstva s občany, vítání nových občánků a případně
dalších společenských akcí pořádaných obcí pro místní občany
- hledat možnosti k pomoci místním podnikatelům a prohloubit jejich spolupráci s OÚ
- zorganizování ankety, která by nastínila požadavky a náměty obyvatel ke zlepšení úrovně
občanské vybavenosti

V Dílech dne 23. ledna 2012

Vlastimil Anderle
starosta

Schváleno v ZO dne 8.2.2012

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz