Vyhodnocení hlavních úkolů za rok 2011


09.02.2012 13:57:50

Vyhodnocení hlavních a dílčích úkolů ZO Díly
za rok 2011

Pro rok 2011 byly stanoveny následující hlavní úkoly :

1. Zabezpečení dalších příprav a realizace komplexního řešení pro kompletní
odkanalizování celé obce stavbou „Díly-doplnění kanalizace“.
2. Dokončení zpracování nového Územního plánu.
3. Přeložka vodovodní sítě a její zokruhování v dolní části obce.
4. Druhá etapa zateplení obecních budov v rámci akce „Zateplení stropů a modernizace
občanské vybavenosti“
5. Dokončení dotačního projektu „Oprava kapličky a jejího okolí“

Tyto hlavní a rozhodující úkoly byly plněny následovně:

AD 1. V roce 2011 Obec Díly za účelem úspěšného splnění úkolu odkanalizovat kompletně všechny nemovitosti na celém území obce dle vydaného územního rozhodnutí, uskutečnila, zajistila a zrealizaovala níže specifikované úkony a podklady :
 Výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro stavební povolení za nabídnutou cenu ve výši 463.860,- Kč včetně DPH
 Registrace plátce DPH u FÚ Domažlice od 1.6.2011
 Stavební povolení ke stavbě vodního díla na akci „Díly – doplnění kanalizace“ od MěÚ OŽP Domažlice pod Č.j:OŽP-7201/11-41523/2011/Aul-DS s nabytím právní moci dnem 13.10.2011 za správní poplatek 3.000,- Kč
 Zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně výběrového řízení na zhotovitele staby
 Opětovná žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na SIZF v Českých. Budějovicích na finacování celé akce prostřednictvím smluvní firmy ÚKEP Plzeň dne 26.10.2011
 Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby Sdružení POHL a BP STAVBY Plzeň dne 1.12.2011 na cenu díla 19.925.627,- Kč bez DPH

Z výše uvedeného je patrné, že při získání požadované dotace je obec schopna v průběhu roku 2012 uskutečnit celé plánované kanalizační dílo. Je tedy možné konstatovat, že tento hlavní úkol byl splněn.

AD 2. Na základě uzavřené smlouvy o dílo s arch. ing. Karlem Zochem a ve spolupráci s dozorovou vedoucí OVÚP při MÚ v Domažlicích s ing. Sladkou pokračovaly práce na tvorbě nového Územního plánu, kdy zejména bylo provedeno :
- Převzetí vyhotovených doplňujících průzkumů a rozborů a zaplacení 70.000,-Kč – 3.5.2011
- Zpracování návrhu zadání ÚP a jeho veřejného zpřístupnění od 16.5. – 15.6.2011
- Projednání upraveného návrhu zadání ÚP Díly a schválení upraveného zadání ÚP Díly ze strany Zastupitelstva obce dne 2.8.2011 a postoupení ke zpracování Návrhu ÚP arch. Zochovi – 15.9.2011
- Postoupení podnětů občanů ing. Zochovi k požadované změně charakteru parcel, který posoudí vhodnost a účelnost žádostí při přípravě samotného Návrhu ÚP.

Po zpracování Návrhu ÚP a jeho předložení architektem bude následovat jeho veřejné projednání, připomínkování a následné schválení. Na základě vyhlášené výzvy bude požádáno o dotaci u KÚ PK. Lze tedy konstatovat, že práce na tvorbě nového ÚP obce Díly úspěšně pokračují a vše nasvědčuje tomu, že v průběhu roku 2012 dojde k jeho vydání a schválení.

AD 3. V době od 20.6. – 31.8.2011 došlo na základě uzavřené smlouvy o dílo s fy. Provádění staveb – Petr Beneš z Klenčí/Č. k realizaci vodního díla na akci „Díly – propojení vodovodu I. a II. část“ za ujednanou částku ve výši 242.500,- Kč bez DPH /+48.500,- Kč DPH/. V současné době se připravují podklady pro úspěšné zkolaudování stavby.

AD 4. Ve 2. pololetí se započalo s 2. etapou zateplování obecních budov, kterou jsme rozšířili i o modernizaci občanského vybavení. V rámci této investiční akce, která byla dotována ze strany Plzeňského kraje částkou 140.000,- Kč, došlo k položení vrchního izolantu u stropů v budovách OÚ, hasičárně a sálu. Za přímé účasti členů SDH Díly došlo ke kompletní výměně krytiny a k rekonstrukci střech na garáži u MŠ a objektu hasičárny. V obecním sále byl kompletně z rekonstruován prostor výčepu včetně výměny elektrického, vodovodního i odpadního vedení. Nově bylo provedeno palubkové obložení stěny balkonu, obložení stěny výčepu včetně položení nové dlažby. Výčep byl nově vybaven odkládacími policemi, chladícím pultem, myčkou a plynovým sporákem. V budově OÚ byly osazeny nové toalety a umyvadla, nové obložení stěn a podlah, včetně světelných rozvodů v podkroví. Celkové náklady na zateplení a modernizaci obecních budov dosáhly výše 415.689,- Kč.

AD 5. V průběhu celého roku se realizoval a v listopadu dokončil celý projekt na opravu kapličky a úpravy jejího okolí, který byl zahájen již v roce 2010. Celkové náklady činí 147.572,- Kč, poskytnutá výše dotace bude činit 128.873,- Kč.
V tomto roce byla u vstupu do kapličky osazena nová okrasná mříž, zhotovení a rozmístění nových laviček a odpadkových košů. Byla dokončena úprava okolních prostor včetně výsadby nových stromů a keřů. Nové jsou i informační tabule. Úpravu doznal i prostor pro umístění kontejnéru pro tříděný odpad.

Z výše uvedeného je zřejmé, že hlavní úkoly dle stanoveného plánu byly splněny a nebo plněny. Splnit je potřeba pouze úkol vedený pod bodem 2, týkající se tvorby a schválení nového Územního plánu, kdy konečné projednání a schválení neměla obec možnost ovlivnit z důvodu časové zaneprázdněnosti architekta.

V tomto roce se dále rovněž plnily úkoly vyplývající ze Strategického plánu rozvoje obce a další dílčí úkoly a činnosti s ohledem na finanční možnosti obce.

a) Voda
 hledání možností odvodnění okolí parkoviště od dešťové vody a odvodnění plánovaných nových
 místních komunikací ve spolupráci s CHVaKem a projektantem silnic
 zjišťování cenových nabídek na opravu nebo výměnu šoupat, pravidelná údržba vodovodní sítě a přepadu včetně odstranění poruchy na prasklém vedení u domu čp. 127
 odvodnění dešťové vody u vodojemu z důvodu záplavy soukromého pozemku u RD čp. 38

b) Kanalizace
 zadání úkolu k vypracování smluv o zřízení věcného břemene s vlastníky pozemků dotčených výstavbou kanalizace AK Mgr. Julii Filipové
 žádost o předání stavby „Díly–dostavba kanalizace“ do majetku obce ze strany DSO Chodská liga za účelem převzetí provozování této infrastruktury společností CHVaK a.s.
 zajištění opravy prasklých poklopů a vík u kanalizačních šachet u RD čp. 159 a 168

c) Veřejné prostranství
 ve spolupráci s ÚP byla zajištěna sezonní pracovnice na úklid veřejného prostranství
 vyřešení konečného rozmístění kontejnérů s navýšením jejich počtu
 byly uzavřeny dohody o vykonání práce na zvelebení VP /zahradník, zámečník, sekání trávy apod./
 prořezávka stromů a keřů včetně hledání možností nové revitalizace zeleně v obci a okolí
 legalizace užívání pozemků v majetku obce formou uzavřených nájemních smluv

d) Místní komunikace
 zajištění výkonějšího stroje na prohrňování sněhu zn. UNIMOG 1200 včetně hledání možností pořízení vlastního sypače inertní směsi pro potřebu naší obce
 uskutečnil se výkup a směna pozemků se soukromými vlastníky pozemků v místech vedení místních komunikací ve správě obce
 zadání projektu na výstavbu nových komunikací v katastru obce včetně hledání možností jejich odvodnění od deštové vody
 zpevnění komunikace pod parkovištěm od transformátoru k RD 168
 částečné odvodnění deštové vody svahovité komunikace u RD čp. 64

e) Technická infrastruktura
 průběžná oprava a výměna vadných osvětlovacích těles na veřejném osvětlení
 průběžná oprava a výměna vadných reproduktorů veřejného rozhlasu včetně jeho vedení
 obnovení slyšitelnosti veřejného rozhlasu v lokalitě Prant a změna rozmístění hlásičů dle požadavků občanů
 rekonstrukce a úprava reprodukčních beden pro ozvučení prostoru včetně pořízení nového bezdrátového mikrofonu

f) Venkovská zástavba a občanská vybavenost
 zahájení jednání s Obcí Postřekov o dokončení změn katastrální hranice v západní části obce a dořešení změn vlastnictví parcel u obou vodojemů a garáže pro traktor
 došlo k revizi kompletního pojištění obecních budov a pojištění odpovědnosti za činnost z důvodu podhodnocenému stávajícímu pojištění a tím ke zlepšení jištění a ochrany obce
 rekonstrukce střechy a osazení nových vrat u garáže MŠ
 soustřeďování nabídek na pořízení nového kotle na tuhá paliva v obecním sále
 pořízení nových židlí v hostinci Tyrolka

g) Podpora činnosti aktivních místních organizací, spolků a sdružení
 podpora a udržování trvalé akceschopnosti zasahového družstva SDH a činnosti celého Sboru včetně získání dotace na jeho činnost + navýšení příspěvku obce o 10.000,- Kč
 finanční a materiální podpora aktivit TJ Sokol Díly + navýšení příspěvku o 10.000,- Kč
 finanční a materiální podpora aktivit OZ Rodiče za hřiště + navýšení příspěvku o 10.000,-Kč
 snížený nájem obecního sálu pro veřejné aktivity místních složek
 finanční a materiální podpora aktivit MO KSČM při organizování MDŽ v objektu MŠ

h) Podpora turistického ruchu
 schválení záměru na pořízení pamětní desky v centru obce se jmény padlých amerických vojáků při osovobozování obce
 vybavení objektu MŠ novými matracemi pro přechodné ubytování a opravenými židlemi
 zhotovení a umístění 3 ks informačních desek u kapličky a u lip pod MŠ
 zahájení jednání s DSO Chodská liga, Akčním spolkem Čerchov a Svazkem Domažlicko o záměru zřízení rozhledny nebo vyhlídkového místa v naší obci

ch) Prohloubení činnosti ZO a OÚ s občany ve prospěch zdárného rozvoje a spokojeného života v obci
 vytvoření nových a kvalitnějších webových stránek s lepší a dostupnější možností informování, včetně možností zpětné vazby od občanů – www.obec-dily.cz
 zhotovení a zabudování nové a dostupnější úřední desky u budovy OÚ
 vydávání čtvrtletníku Dílčák a zajištění rozšířené možnosti rozvozu obědů pro obyvatele
 zajištění osobních gratulací k výročí narození v místě bydliště oslavence včetně gratulace u příležitosti Zlaté svatby
 podpora činnosti a aktivit místních podnikatelů na základě jejich podané žádosti a podnětu v souladu se stanovenou a schválenou strategií a možností obce
 za přispění dotačních programů hledání dalších možností vedoucích ke zlepšení a uspokojování potřeb obyvatel obce, včetně umístěné schránky na budově OÚ pro návrhy, připomínky a podněty od občanů ke zlepšení činnosti OÚ a ZO Díly
 stanovení zásad pro využívání výčepu a sálu při rodinných oslavách včetně možnosti využívat objekt bývalé MŠ pro tyto společenské oslavy
 zajištění finanční podpory provozu místní prodejny potravin formou úlev místních poplatků za účelem zachování jejího provozu
 možnost využívání služeb Czech POINT /výpisy bodové hodnocení řidiče, rejstřík trestů, obchodní a živnostenských rejstřík, konverze dokumentů a pod./

V Dílech dne 10. ledna 2012

Vlastimil Anderle
starosta

Schváleno v ZO dne 8.2.2012

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz