Usnesení 10/2011


12.01.2012 07:46:17

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a p. Martina Sokola
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012, kdy hlavními ukazateli plnění jsou paragrafy.
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Směrnici obce Díly k provádění inventarizaci majetku a závazků
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Vnitřní směrnici obce Díly pro odepisování dlouhodobného majetku
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Finanční příspěvek na činnost Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v Domažlicích ve výši 500,- Kč
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Obecně závaznou vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004           o místních poplatcích, kdy v části první – Poplatek ze psů se článek 6 – Sazba poplatku nahrazuje novým zněním. Poplatek činí za kalendářní rok: za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 9/2011
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Uzavření Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje ČR k provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“ a   „DRÄGER“ a jejich součástí.
6 pro    0 proti        0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 7.12.2011
 Zprávu o daňové kontrole a Výsledek kontrolního zjištění, které provedly pracovnice Finančního úřadu Domažlice.
 Zprávy TJ Sokol Díly, SDH Díly a občanského sdružení „Rodiče za hřiště“ o způsobu využití přidělených finančních prostředků obcí Díly v roce 2011.
 Provedenou administrativní kontrolu regionálním odborem SZIF v Českých Budějovicích kam byla předložena žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Díly – doplnění kanalizace“.
 Zprávu finančního výboru o provedené 2.finanční kontrole
 Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za rok 2011.

Pověřuje starostu:

 K podepsání Smlouvy o dílo k provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“ a   „DRÄGER“ a jejich součástí.

Zapsala        : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : František Škultéty                ………………………….

Martin Sokol                   ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Vyhotoveno dne 6.1.2012

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz