Usnesení 10/2011


12.01.2012 07:46:17

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Františka Škultétyho a p. Martina Sokola
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2012, kdy hlavními ukazateli plnění jsou paragrafy.
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Směrnici obce Díly k provádění inventarizaci majetku a závazků
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Vnitřní směrnici obce Díly pro odepisování dlouhodobného majetku
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Finanční příspěvek na činnost Poradenského centra Svazu neslyšících a nedoslýchavých v ČR v Domažlicích ve výši 500,- Kč
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Obecně závaznou vyhláška č. 1/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004           o místních poplatcích, kdy v části první – Poplatek ze psů se článek 6 – Sazba poplatku nahrazuje novým zněním. Poplatek činí za kalendářní rok: za prvního psa 100,- Kč, za druhého a každého dalšího psa 150,- Kč.
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 9/2011
6 pro    0 proti        0 se zdržel
 Uzavření Smlouvy o dílo s HZS Plzeňského kraje ČR k provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“ a   „DRÄGER“ a jejich součástí.
6 pro    0 proti        0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 7.12.2011
 Zprávu o daňové kontrole a Výsledek kontrolního zjištění, které provedly pracovnice Finančního úřadu Domažlice.
 Zprávy TJ Sokol Díly, SDH Díly a občanského sdružení „Rodiče za hřiště“ o způsobu využití přidělených finančních prostředků obcí Díly v roce 2011.
 Provedenou administrativní kontrolu regionálním odborem SZIF v Českých Budějovicích kam byla předložena žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na akci „Díly – doplnění kanalizace“.
 Zprávu finančního výboru o provedené 2.finanční kontrole
 Zprávu kontrolního výboru o provedené kontrole za rok 2011.

Pověřuje starostu:

 K podepsání Smlouvy o dílo k provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů „SATURN“, „PLUTO“ a   „DRÄGER“ a jejich součástí.

Zapsala        : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : František Škultéty                ………………………….

Martin Sokol                   ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Vyhotoveno dne 6.1.2012

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz