Usnesení 9/2011


21.12.2011 08:49:56

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Miroslava Rýdla a p. Antonína Jelínka
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Cenu vodného na rok 2012 ve výši 18,57 Kč/m3 včetně DPH
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Poplatek za udržování stávající kanalizační sítě na rok 2012 ve výši 4,55 Kč/m3 včetně DPH      5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Pořízení pamětní desky v centru obce týkající se osvobození obce Díly americkou armádou
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Dohodou o zásadách využívání obecního sálu a výčepu
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Vypracovat žádost o dotaci na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Díly – doplnění kanalizace“ ke KÚ PK
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Vypracovat žádost o dotaci z PSOV Plzeňského kraje na tvorbu nového územního plánu obce
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Příspěvek občanskému sdružení „Rodiče za hřiště“ na činnost v roce 2012 ve výši 20.000,- Kč  s podmínkou, že pokud občanské sdružení získá v roce 2012 dotaci, příspěvek bude poskytnut pouze ve výši 15.000,- Kč
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Příspěvek TJ Sokol Díly na činnost v roce 2012 ve výši 20.000,- Kč
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Příspěvek SDH Díly na činnost v roce 2012 ve výši 90.000,-Kč  a tím začlenit do rozpočtu obce pod paragraf 5512 – požární ochrana dobrovolná část tuto částku
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Příspěvek Českému svazu včelařů Trhanov na podporu včelařství v k.ú. Díly a na jejich další činnost v roce 2012 ve výši 1.500,- Kč
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Dohodu o hrazení podílu neinvestičních nákladů provozu Základní školy a Mateřské školy příspěvkové organizace v Postřekově za rok 2011 ve výši 96.470,- Kč, z toho pro MŠ Postřekov ve výši 41.410,- Kč a pro ZŠ Postřekov ve výši 55.060,- Kč
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Prodej vyřazeného piána za částku 500,- Kč s tím, že si žadatel p.Maxa na vlastní náklady piáno odveze
5 pro    0 proti        0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 8/2011
5 pro    0 proti        0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 31.10.2011

Pověřuje starostu:

 Zahájit jednání a činnost za účelem pořízení a financování nové pamětní desky v centru obce týkající osvobození obce Díly americkou armádou dne 1.5.1945 včetně podání žádosti o dotaci
 Podepsáním dohody o zásadách využívání obecního sálu a výčepu a kontrolou dodržování těchto zásad
 Vypracovat žádost o dotaci z PSOV PK na tvorbu nového územního plánu
 Vypracovat žádost o dotaci na pořízení projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Díly – doplnění kanalizace“ ke KÚ PK
 Podepsáním nové aktuální smlouvy na pojištění obecních budov s pojišťovnou Kooperativa
 Podepsat Dohodu o hrazení podílu neinvestičních nákladů na provoz Základní a Mateřské školy v Postřekově

Pověřuje 1.místostarostu p. M.Rýdla:

 Jednat s Kooperativou, popř. s dalšími pojišťovnami se záměrem zlepšit podmínky pojištění, resp. přehodnotit výši spoluúčasti pojištění obecních budov v průběhu roku 2012.

Zapsala        : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Miroslav Rýdl                 ………………………….

Antonín Jelínek                ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Vyhotoveno dne 14.12.2011

Aktuality

© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz