Usnesení 8/2011


15.11.2011 10:09:31

Zastupitelstvo obce Díly

Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání  7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Alenu Kabourkovou a p. Františka Škultétyho  7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Vyhodnocení záměru obce č. 9/2011 na pronájem části zaplocených obecních pozemků KN p.č. 1532/120 a 1532/121 v  KÚ Díly dle geometrického plánu č. 84-98/94 s paní Nikolou Welemínovou, zast. p. J.Tarantovou.   7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Harmonogram inventarizace majetku obce   7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Jmenování inventarizačních komisí     7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Podání nové žádosti na dotaci  SZIF z Programu rozvoje venkova na akci “Díly – doplnění kanalizace” a sepsáním plné moci pro Ing. P. Skalu z fi ÚKEP Plzeň   7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Občanskému sdružení „Rodiče za hřiště“ výstavbu pergoly na dětském hřišti   7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 7/2011         7 pro   0 proti   0 se zdržel
 Bezúročnou půjčku občanskému sdružení „Rodiče za hřiště“ k předfinancování II. etapy dostavby dětského hřiště v případě získání dotace      7 pro    0 proti       0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 19.9.2011
 Úkoly na měsíc listopad a prosinec 2011
 Vyjádření MěÚ Domažlice, odbor životního prostředí, který vydal stavební povolení na akci „Díly – doplnění kanalizac“, které nabylo právní moci 13.10.2011.

Pověřuje starostu:

 Zpracováním a podpisem nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní s Nikolou Welemínovou parcel KN č. 1532/120 a 1532/121 rozdělenou GP č. 84-98/94 na 1532/131
a 1532/132
 Zplnomocnit pracovníka ÚKEP Plzeň Ing. Petra Kalu ke všem potřebným úkonům spojených s podáním žádosti o dotaci z Programu rozvoje vesnice na akci „Díly – doplnění kanalizace“ a k dalším úkonům s tímto souvisejících
 Podepsáním darovací smlouvy s p. Zdeňkem Konečným, Praha 4
 Jednat s dalšími dosud neoslovenými zástupci pojišťoven za účelem uzavření nových smluv na pojištění obecních budov
 Ustanovit správce výčepu na obecním sále za účelem bezproblémového provozu a stanovit podmínky pronajímání výčepu
 Vyčlenit potřebnou částku na krytí předfinancování II.etapy dostavby dětského hřiště v případě získání dotace

Pověřuje 2.místostarostu p. F.Škultétyho:

 zjistit a odstranit příčinu vytékání vody z kašny u „Bětáků“

Zapsala        : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Alena Kabourková                ………………………………….

František Škultéty                ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Vyhotoveno dne 10.11.2011

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz