Usnesení 7/2011


03.10.2011 10:58:36

Usnesení  7. veřejného zasedání ZO Díly ze dne 19.9.2011

Zastupitelstvo obce Díly
Schvaluje :

 Program jednání veřejného zasedání doplněný o bod jednání ch) Dodatečně zařazené body jednání č. 1 – 4
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Ověřovatele zápisu p. Martu Volfíkovou a p. Martina Sokola
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Směnu pozemku KN p.č. 2592 v k.ú. Díly o výměře 65 m2  za část parcely KN p.č. 1532/116 ve vlastnictví obce o výměře 180 m2 (pouze 65 m2), následnou směnu zbylé části pozemku KN p.č. 1532/116 (115m2) ve vlastnictví obce za dodatečně zaměřené části parcel KN 2482/1 a KN 2481 (jen 115 m2) ve vlastnictví Eduarda a Jiřího Krutinových a odkup zbývající části geometricky zaměřeného pozemku za 150,-Kč/m2. Náklady na geometrické zaměření parcel bude hradit obec Díly.
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Pronájem části obecního pozemku KN par.č. 1651/8 v k.ú. Díly o celkové výměře 200 m2 za cenu 1001,-Kč/rok paní Anně Vítovcové na dobu určitou a to nejpozději do 31.12.2014 s následnou povinností odkupu zaploceného pozemku do tohoto data za 200,-Kč/m2 s tím, že si zaplocený pozemek nechá nájemník na vlastní náklady zaměřit.
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/126 v k.ú. Díly o celkové výměře 129 m2 za cenu 1001,- Kč/rok panu Lubomírovi Minaříkovi na dobu určitou a to nejpozději do 31.12.2014 s  následnou povinností odkupu zaploceného pozemku do tohoto data za 200,-Kč/m2.
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Vyhlásit záměr č. 9/2011 na pronájem zaploceného obecního pozemku KN p.č. 1532/120 o celkové výměře 503 m2 a části obecního pozemku KN p.č. 1532/121 v k.ú. Díly dle vyhotoveného GP č. 84-98/94 schváleného KÚ v Domažlicích dne 14.11.1994, který tento pozemek dělí na KN 1532/131 /99m2/ a 1532/132 /65m2/ oba v k.ú. Díly. na dobu určitou a to nejpozději do 31.12.2014 s následnou povinností odkupu zaplocené části za 200,- Kč/m2.
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Podanou žádost na dotaci z Programu rozvoje venkova na zakoupení minibusu s podmínkou, že bude proveden dodatečně průzkum u všech občanů Dílů který ukáže vůli všech občanů s možností se k žádosti o dotaci vyjádřit.
 4 pro   0 proti   2 se zdržel
 Zadat zpracování projektové dokumentace na realizaci akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Díly“ na základě zaslané nabídky Projekční kanceláři Rojt Vodní 27, Domažlice v celkové výši 125.000,-Kč
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Změnu rozpočtu č. 6/2011
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Směnu části obecního pozemku p.č. 1854/8 v k.ú. Díly za ideální polovinu parcely p.č. 2488/13 v k.ú. Díly, a to pouze v rozsahu 17 m2 Františkovi a Anděle Svobodovým. Prodej zbylé výměru pozemku p.č. 1854/8 o výměře 82 m2 žadatelům za 200,- Kč/m2 s tím, že budou obci uhrazeny náklady za geometrické zaměření vjezdu ze strany žadatelů
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Bezúplatný převod ideální poloviny pozemku KN p.č. 2488/13 v k.ú. Díly o výměře 17m2 ve vlastnictví p. A.Kabourkové do majetku obce spojeným se zaplacením notářských poplatků ve výši 1.680,- Kč darující straně.
 6 pro   0 proti   0 se zdržel
 Nabídku „Sdružení POHL a BP stavby“ Plzeň na stavební práce na akci „Díly-doplnění kanalizace“
 6 pro   0 proti   0 se zdržel

Bere na vědomí:

 Kontrolu plnění usnesení ze dne 12.8.2011
 Úkoly na měsíc září a říjen 2011
 Zprávu MěÚ Domažlice odbor životního prostředí ve věci žádosti p. St. Krutiny, Díly čp. 138
 Předání MěÚ Domažlice odbor výstavby a územního plánování žádost p. K.Havla, Díly čp.26 o změnu charakteru parcel

Pověřuje starostu:

 K sepsání směnných smluv a kupní smlouvy s bratry Krutinovými
 K podpisu nájemní smlouvy s p. A. Vítovcovou
 K podpisu nájemní smlouvy s p. L. Minaříkem
 K vyhlášení záměru č. 9/2011 na pronájem obecního pozemku KN p.č. 1532/120 o celkové výměře 503 m2 a části zaploceného obecního pozemku KN p.č. 1532/121 oba v k.ú. Díly dle vyhotoveného GP č. 84-98/94 schváleného KÚ v Domažlicích dne 14.11.1994, který tento pozemek dělí na KN 1532/131 /99m2/ a 1532/132 /65m2/ oba v k.ú. Díly na dobu určitou a to nejpozději do 31.12.2014 s následnou povinností odkupu zaplocené části za 200,- Kč/m2.
 Zajistit průzkum vůle a souhlasu u všech občanů obce s ohledem na možnost pořízení minibusu na základě podané žádosti o dotaci z PRV
 K zadání zpracování PD na akci „Rekontrukce místních komunikací v obci Díly“ projekční kanceláři Rojt Domažlice prostřednictví 2. místostarosty
 K podpisu směnné a kupní smlouvy s František a Andělou Svobodovými
 K podpisu bezúplatného převodu ideální poloviny pozemku KN p.č. 23488/13 o výměře 17 m2 s p. A.Kabourkovou
 K vyrozumění p. Stanislava Krutiny o konečném stanovisku Obce Díly na základě jednání na MÚ OŽP Domažlice ze dne 6.9.2011
 Podpisem smlouvy o dílo s firmou Sdružení POHL a BP stavby na stavební akci „Díly – doplnění kanalizace
 K postoupení žádosti Karla Havla na změnu charakteru parcel arch. ing. Zochovi prostřednictvím MÚ OVÚP Domažlice v rámci tvorby nového ÚP Díly

Zapsala         : Květuše Konopíková            …………………………

Ověřovatelé zápisu     : Marta Volfíková                ………………………………….

Martin Sokol                    ………………………….

Starosta obce     : Vlastimil Anderle                ………………………………….

Aktuality

 • MUDr.Koptík-oznámení
  30.03.2020 12:48:54
  "ordinace ..."
  více
 • CHVAK-nové stránky
  19.03.2020 11:47:32
  "priloha_750785369_0_02 2020 INFO_NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY CHVAK_VSOD(2) ..."
  více
 • NABÍDKA NÁKUPU OBČANŮM STARŠÍM 70LET
  18.03.2020 09:54:14
  "Na základě usnesení vlády České republiky ze dne 16. března 2020 je povinností obce postarat se o své občany starší ..."
  více
 • AUTOBUSY od 18.3.2020
  17.03.2020 13:26:09
  "Společnost ČSAD Plzeň oznamuje, že od 18.3.2020 do odvolání dochází ve veřejné linkové dopravě k přechodu na prázdninový režim jízdních ..."
  více
 • Nová informační linka
  16.03.2020 17:42:47
  "Složky záchranného integrovaného systému žádají všechny občany, aby linku 155 a 112 využívali pouze v případě vážných zdravotních problémů. Pro ..."
  více
© 2011 Obecní úřad Díly, urad@obec-dily.cz